CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH.
Mã ngành, nghề: 6480208.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
Hình thức đào tạo: Chính quy.
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học kỳ).

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung
– Nêu được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
– Có ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ và khả năng làm việc độc lập
– Đạt chuẩn về  kiến thức khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lập trình máy tính.
– Phân tích, thiết kế được cơ sở dữ liệu và lập trình trên ngôn ngữ lập trình đáp ứng được nhu cầu thực tế đảm bảo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Kiến thức
– Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin.
– Phân tích các vấn đề về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, Access . . .
– Trình bày được các kiến thức cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.
– Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm.
– Phân tích các vấn đề về bảo mật thông tin và an toàn thông tin.

b) Kỹ năng
– Lập trình bằng các công cụ  C# đảm bảo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
– Lập trình Web: C#, XML đảm bảo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
– Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.
– Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.
– Xây dựng được một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
– Xây dựng được 1 Website hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
– Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và bậc 5/8 khung trình độ quốc gia

c) Thái độ
– Có ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ.
– Rèn luyện khả năng tham gia làm việc nhóm năng lực làm việc độc lập và tự giải quyết vấn đề
– Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Vị trí việc làm có thể đảm nhận:
– Nhân viên văn phòng các công ty làm phần mềm.
– Nhân viên các doanh nghiệp, công ty thiết kế phần mềm quản lý, WebSite.
– Học thêm lớp sư phạm nghề có thể dạy nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp ở các Trung tâm.

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
1. Số lượng môn học, mô đun: 35.
2. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 2.630 giờ.
3. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ.
4. Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2.180 giờ.
5. Khối lượng lý thuyết: 844 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.786 giờ.
6. Thời gian toàn khóa: 2.5 năm.