Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong trường

1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo quyền giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất đối với sự phát triển của nhà nhà trường (nói riêng) và những điều Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định (nói chung) theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học trong việc thực hiện điều lệ, nội quy, quy chế của trường, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ phát triển đào tạo nghề phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, chân tình, xây dựng, hướng tới một tập thể sư phạm vững mạnh. Huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể sư phạm, nhân viên, người học trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường

1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

3. Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường làm tổn hại đến danh dự và quyền lợi của tập thể, giảng viên, viên chức, người học.

4. Thực hiện dân chủ trong nhà trường thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của nhà trường.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng nghề An Giang, bao gồm:

a) Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động của Trường;

b) Trách nhiệm của Trưởng các đơn vị trong bộ máy quản lý của Trường;

c) Trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, viên chức, người học;

d) Những việc cán bộ, giảng viên, viên chức được biết và tham gia ý kiến;

đ) Những việc người học được biết và tham gia ý kiến;

e) Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong trường;

g) Quan hệ giải quyết công việc giữa trường với các cơ quan quản lý cấp trên, chính quyền địa phương.

2. Quy chế này áp dụng đối với toàn thể các đơn vị, tổ chức, cá nhân, cán bộ, giảng viên, viên chức và người học của Trường.

Chương II
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRƯỜNG

Điều 4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, Hiệu trưởng có trách nhiệm sau:

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của Trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Trường.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của Trường, cán bộ, giảng viên, viên chức và người học trong Quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong Trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế của nhà trường, phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Khi cán bộ, giảng viên, viên chức và người học đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi. Phương thức thực hiện:

– Thông qua các kỳ họp báo hàng tuần, hàng tháng;

– Thông qua cuộc họp sơ kết, tổng kết trong học kỳ, năm học;

– Thông qua ý kiến đóng góp của các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường;

– Trong Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm;

– Đặt hòm thư góp ý và các hình thức góp ý khác để cá nhân, đơn vị, đoàn thể. Tổ chức trong nhà trường thuận lợi trong việc góp ý;

– Định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần, Hiệu trưởng gặp gỡ người học để lắng nghe và giải quyết những vấn đề về giảng dạy, học tập, rèn luyện, chế độ chính sách, đời sống vật chất tinh thần và những vấn đề khác trong trường mà người học phản ánh.

4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ như: họp báo, họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của nhà trường.

5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và người học.

6. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện thiếu dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu diếm, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của từng đơn vị và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, giảng viên, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

7. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của Trường.

8. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong Trường phát huy dân chủ trong mọi tổ chức hoạt động của nhà trường.

9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. Kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

10. Ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của trường trong bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

12. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong đơn vị trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Những việc Hiệu trưởng lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong Trường trước khi quyết định

1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường trong năm học.

2. Quy trình quản lý đào tạo; những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong Trường.

3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đề bạt cán bộ, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên, viên chức.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của Trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất kết hợp với giảng dạy thực hành của nhà trường.

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong Trường.

6. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

7. Các chương trình kế hoạch hoạt động của Trường có sự tham gia, liên quan đến các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

8. Các chủ trương về phân phối và phúc lợi của Trường.

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị trong bộ máy quản lý của nhà trường

Trưởng các đơn vị trong bộ máy quản lý của nhà trường như: phòng, khoa, trung tâm, tổ chuyên môn, nghiệp vụ là người đại diện cho các đơn vị có trách nhiệm:

1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng để thực hiện tốt những quy định của Quy chế này.

2. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong từng đơn vị.

3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong các đơn vị, giữa các đơn vị với nhau, giữa đơn vị với nhà trường; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và những quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, điều lệ nhà trường.

4. Quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị, viên chức, người học thuộc đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng kế hoạch giai đoạn 5 năm và các kế hoạch ngắn hạn theo từng năm học về tất cả các mặt công tác của đơn vị, đồng thời quyết định các giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch của đơn vị. Kế hoạch công tác của đơn vị cần được phổ biến rộng rãi và được thảo luận, góp ý xây dựng trong toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị.

6. Phổ biến kịp thời thông tin về Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cấp trên, các chương trình kế hoạch công tác và mọi quy định của Trường, của đơn vị đối với cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị.

7. Hàng năm, phối hợp với Tổ Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức đơn vị mình và tham gia Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường theo đúng quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập, quản lý của Trường và của đơn vị.

2. Thực hiện đúng những quy định trong Luật viên chức; Bộ luật Lao động; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo.

3. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của cán bộ, giảng viên, viên chức; tôn trọng đồng nghiệp và người học, bảo vệ uy tín của Trường.

4. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức nhà giáo, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng nếp sống có văn hóa, lành mạnh, trung thực; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

6. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong Trường.

7. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của đơn vị khi được yêu cầu.

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Đối với giảng viên, viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

9. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của đơn vị.

Điều 8. Những việc phải công khai để cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết và tham gia ý kiến

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của đơn vị.

2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của đơn vị; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị; kết quả kiểm toán.

5. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

6. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán bộ, viên chức.

9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

10. Báo cáo sơ kết, tổng kết; nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Những vấn đề về tuyển sinh, liên kết đào tạo, sản xuất, dịch vụ của nhà trường. Thực hiện quy chế thi, kiểm tra của HSSV, thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, tự kiểm định, chiến lược phát triển nhà trường.

Điều 9. Trách nhiệm của người học

1. Thực hiện đúng những quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến người học.

2. Thực hiện đúng những quy định trong các văn bản hành chính của Trường có liên quan đến người học.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

4. Xây dựng nếp sống có văn hoá, lành mạnh, trung thực, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ.

Điều 10. Những việc người học được biết

1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, những quy định của nhà trường đối với người học. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm.

2. Nội dung rèn luyện của HSSV

3. Chương trình, lịch học, lịch thi.

4. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản tiền phải đóng theo quy định. Chủ trương, kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, gia nhập các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.

Điều 11. Những việc người học được tham gia ý kiến

1. Nội quy, quy định của Nhà trường có liên quan đến người học.

2. Những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của người học, việc tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến người học.

Điều 12. Hình thức và thời gian công khai đóng góp ý kiến của cán bộ giảng viên, viên chức, người học

1. Hình thức công khai

a) Niêm yết tại đơn vị;

b) Thông báo tại Hội nghị cán bộ, viên chức hoặc các hội nghị chuyên đề khác của đơn vị; nhà trường.

c) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người học;

d) Thông báo cho người phụ trách các bộ phận, đơn vị và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, giảng viên, viên chức và người học trong các bộ phận đó;

đ) Thông báo tại cuộc họp báo, giao ban công tác của nhà trường;

e) Thông báo bằng văn bản đến chi bộ, tổ chức công đoàn của đơn vị;

g) Đăng trên trang website, fanpage, phần mềm Ioffce 4.0 hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở đơn vị thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

Điều 13. Trách nhiệm của bộ phận quản lý người học

1. Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của phụ huynh HSSV, học viên để cùng nhà trường giải quyết những vấn đề sau:

– Những công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến HSSV, học viên.

– Vận động phụ huynh HSSV, học viên, HSSV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chế độ mà người học được hưởng hoặc nghĩa vụ phải thực hiện theo quy định.

– Vận động phụ huynh HSSV, học viên thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp theo đúng chủ trương của Nhà nước.

2. Phụ huynh HSSV, học viên hoặc người giám hộ HSSV có thể phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến với nhà trường thông qua phòng Công tác HSSV, Đoàn TNCS.HCM về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm:

1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể; dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

Điều 15. Trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân

1. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ; lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

2. Kiến nghị Hiệu trưởng khắc phục những thiếu sót qua việc giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.

3. Thực hiện xác minh những vụ việc nhất định khi Hiệu trưởng giao.

4. Ban Thanh tra nhân dân hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Chương III
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA TRƯỜNG VỚI CÁC
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 16. Quan hệ giữa Trường với cơ quan quản lý cấp trên

1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.

2. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của Trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cơ quan quản lý cấp trên xem xét giải quyết.

3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong công việc quản lý với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến kiến phản ánh lên cơ quan quản lý cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 17. Quan hệ giữa Trường với chính quyền địa phương

1. Hiệu trưởng có trách nhiệm bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo trong nhà trường và chăm lo quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cán bộ, giảng viên, viên chức và người học của Trường.

2. Nhà trường tham gia tích cực vào hoạt động xã hội tại địa phương; thực hiện tốt các quy định của pháp luật và các quy định theo đúng thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức, đoàn thể, toàn thể cán bộ, viên chức và người học trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

2. Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường./.

Download