Báo cáo học tập chuyên đề 06 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CĐCS, ngày 21/01/2019 của Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề An Giang về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề An Giang báo cáo thực hiện học tập chuyên đề 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề An Giang có 15 tổ công đoàn với 262 công đoàn viên (104 nữ), trong đó có 162 công đoàn viên là đảng viên (69 nữ) còn lại 100 công đoàn viên chưa là đảng viên.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TIẾN HÀNH

1. Nội dung:

Trên cơ sở kế hoạch của Công đoàn cơ sở, các tổ công đoàn thực hiện triển khai đến cho toàn thể công đoàn viên, mỗi công đoàn viên thực hiện đăng ký kế hoạch cá nhân học tập chuyên đề năm 2019: đối với công đoàn viên là đảng viên thực hiện đăng ký với tổ chức đảng, đối với công đoàn viên công đoàn chưa là đảng viên thực hiện đăng ký học tập chuyên đề cho tổ chức chính quyền tham gia theo dõi kiểm tra thực hiện.

Trong sinh hoạt chi bộ, họp lệ tổ công đoàn phòng, khoa đã đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào để sinh hoạt chung. Trong các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng đều có lồng ghép tuyên truyền, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào, lồng ghép tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Nội dung triển khai và kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2019

– Toàn thể công đoàn viên đảng viên và chưa là đảng viên đều được tuyên truyền và đăng ký học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt chung của các đoàn thể.

– Mời Báo cáo viên của Ban tuyên giáo Đảng ủy khối về báo cáo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Trường, tổng cộng có 226 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự (có 04 Đảng viên học tại Đảng ủy khối). Qua đó các công đoàn viên đã được quán triệt về nội dung học tập, được nghê kể một số câu chuyện về phong cách giản dị, gần dân, chăm lo đời sống Nhân dân của Bác.

– Ban Tư tưởng Chính trị – tuyên truyền của Công đoàn cơ sở viết bài tuyên truyền về tư tưởng của Bác về bình đẳng giới nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bài viết “Tầm nhìn vượt thời đại của Bác về bình đẳng giới” được đăng tải trên trang thông tin công đoàn trường.

– Trong học tập và làm theo Bác các tổ công đoàn cũng phối hợp với các chi bộ trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phối hợp với tổ chức chính quyền trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

– Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên, lồng ghép vào các hội thi hội thi sáng tạo trẻ lần thứ 1 năm học 2018-2019 chủ đề “Cuộc đua Marathon – hành trành khám phá An Giang”; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục ATGT năm 2019 với chủ đề: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, gắn máy” và đồng thời triển khai, quán triệt 2 chuyên đề học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Kết quả có 154 ĐVTN là HSSV tham gia.

– Vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/2019, Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện di chúc Bác” với hơn 150 đoàn viên thanh niên là HSSV của Trường tham gia và tuyên dương 25 gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác năm học 2018-2019.

– Qua các chuỗi hoạt động thiết thực như “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”, nêu cao tinh thần tiết kiệm trong các hoạt động hàng ngày như sử dụng tiết kiệm nguyên nghiên liêu, vật tư thực hành, văn phòng phẩm, thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và vì lợi ích của công đoàn viên …..đã thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp và người lao động. Các hoạt động của Công đoàn đã gắn kết tốt với phong trào thi đua yêu, nước động viên CNVC-LĐ phát huy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo, hiệu quả công việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Công đoàn cơ sở làm tốt vai trò định hướng, tuyên truyền học tập chuyên đề 2019 học tập – làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phối hợp thực hiện tốt các phòng trào, hội thi sáng tạo trẻ lồng ghép tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đa số Đảng viên, GV-CNV có ý thức tự giác tuyên truyền mọi người thực hiện tốt các phong trào và các cuộc vận động

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ ĐẾN CUỐI NĂM 2019

Lựa chọn những nội dung học tập sát hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục phối hợp với Chi bộ, tổ chức chính quyền triển khai thực hiện kế hoạch, chú ý những vấn đề còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn là đảng viên để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, nghị quyết của công đoàn, các phong trào thi đua của Trường nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 526/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện quy chế – kỉ luật – pháp luật; trách nhiệm cao với công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thực hiện tuyên truyền phổ biến lồng ghép học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong các phong trào đoàn thể cho HSSV.

Giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Rèn kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, hình thành các chuẩn đạo đức (định hướng giá trị sống). Rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp.

Cùng với Đoàn thanh niên phối hợp Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh trong nhà trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan hành trình về địa chỉ đỏ, chăm sóc tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương./.