Biểu mẫu

STT Nội dung trích yếu Tải xuống
1. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức và người lao động Download
2. Mẫu bổ sung lý lịch công chức, viên chức và người lao động Download
3. Biên bản lấy phiếu tín nhiệm HT, P.HT Download
4. Mẫu chấm điểm thi đua tháng Download
5. Mẫu tổng hợp đăng ký thi đua Download
6. Mẫu đăng ký thi đua tập thể Download
7. Mẫu đăng ký thi đua cá nhân Download
8. Mẫu thi đua cuối năm học Download
9. Mẫu đơn xin đăng ký học nghề Download
10. Biểu mẫu kê khai tài sản năm 2017 Download
11. Mẫu đề nghị cung cấp hồ sơ, ấn chỉ phục vụ năm học 2019-2020 Download