1. Biểu mẫu kê khai tài sản năm học 2017 Dowload tại đây


2. QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang Số: 1135/QĐ-UBND Download


3.Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Download


4. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang Số: 01/2015/QĐ-UBND  Download


5. Mẫu đơn xin đăng ký học nghề Download


6. Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công (thông tư Số: 67 /2018/TT-BTC) Download