Hội thao quốc phòng- Chào mừng ngày quốc phòng toàn dân 22/12/2018

– Nhằm kế thừa truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam; tư tưởng của cha ông ta về vai trò của nhân dân, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng đã luôn nêu cao tư tưởng cách mạng là của dân, do dân và vì dân,..

– Nhằm tạo điều kiện cho CBCNV – GV tham gia chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân thật sự có ý nghĩa và hiệu quả.

– CĐCS trường Cao đẳng nghề An Giang đã tổ chức Hội thao quốc phòng với 02 môn: bắn súng tiểu liên AK trên máy bắn tập BT-03 và ném lựu đạn xa trúng đích dành cho toàn thể CBCNV – GV của trường.

Một số hình ảnh: