Phòng Tổ chức – Hành chính

I. Giới thiệu. Tập thể văn phòng Phòng Tổ chức – Hành chính ĐT:      0296.3953.739 Email: phongtchc.caodangnghe@angiang.gov.vn 1.Chức năng: – Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỹ luật, hành chánh tổng hợp. – Tổ chức thực hiện các nhiệm Xem chi tiết

Xem chi tiết


Phòng Đào tạo

1.Chức năng: – Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý công tác đào tạo – Quản lý công tác thư viện 2.Nhiệm vụ: – Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường. – Lập kế hoạch Xem chi tiết

Xem chi tiết


Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

I.GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG  CÔNG TÁC HỌC SINH I.1.Lịch sử hình thành Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐN ngày 20 tháng 06 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên là một tập thể Xem chi tiết

Xem chi tiết


Phòng Tài chính – Kế toán

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG 1. Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng. – Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi hằng năm. – Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui Xem chi tiết

Xem chi tiết


Phòng Quản trị thiết bị

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG Lược sử hình thành: Phòng Quản trị – Thiết bị trước đây có tên là Phòng Kế hoạch Vật tư – Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-CĐN ngày 20/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang. Xem chi tiết

Xem chi tiết
Pages:123