Kế hoạch phòng chống tham nhũng   download


Chức năng nhiệm vụ của phòng, khoa download


Quy chế thi đua khen thưởng download


Đánh giá xếp loại viên chức download


Hướng dẫn tính điểm thi đua tháng download


Quy chế dân chủ cơ sở download


Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị download


Quy chế nâng lương trước thời hạn download


Quy định nghỉ phép của học sinh  download


Hướng dẫn xử lý kỷ luật học sinh download


Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 download


Quy định chuẩn mực đạo đức nhà giáo download


1. QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang Số: 1135/QĐ-UBND download tại đây


2.Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. download tại đây


3. KẾ HOẠCH Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2017 tại Trường Cao đẳng nghề An Giang download tại đây


4. KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND về công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang download tại đây 


5. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang Số: 01/2015/QĐ-UBND   download tại đây


6. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng nghề An Giang Số: 485/QĐ-CĐN download tại đây


7.QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế Tổ chức, hoạt động của Trƣờng Cao đẳng nghề An Giang Số: 1359/QĐ-CĐN  xem tại đây


8.QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang số 87/2017/QĐ-UBND xem và download tại đây  


9 .PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)xem và download tại đây  


10.DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh AG) xem và download tại đây .