Quy hoạch theo đề án 01


Quy định thi đua khen thưởng


Nghị định minh bạch tài sản download


Đăng ký an toàn giao thông  download


Biểu mẫu kê khai tài sản của trường năm học 2017 Download tại đây


1. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng nghề An Giang Số: 485/QĐ-CĐN xem tại đây


2 .PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)xem và download tại đây