I. Giới thiệu.

TCHC


Tập thể văn phòng Phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT:      0296.3953.739

Email: phongtchc.caodangnghe@angiang.gov.vn

1.Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỹ luật, hành chánh tổng hợp.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đối nội và đối ngoại của Trường.

2.Nhiệm vụ:

– Công tác nghiên cứu, xây dựng cũng cố tổ chức bộ máy quy chế làm việc

– Công tác quản lý cán bộ viên chức, chế độ chính sách và công tác thi đua khen thưởng, kỹ luật.

– Công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác hành chánh, văn thư, lưu trữ.

– Quản lý đất và các công trình công cộng.

II. Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức – hành chánh 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ngày nghỉ
1 Nguyễn Văn Học

Email: nvhoc01@angiang.gov.vn

Trưởng phòng Phụ trách chung về mọi hoạt động của phòng và phụ trách trực tiếp các công việc sau:

– Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự (quy hoạch, bổ nhiệm…)

– Quản lý Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho công tác bảo vệ.

– Quản lý Hồ sơ đất, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của trường Cao đẳng nghề An Giang (con dấu ướt và con dấu nổi).

– Quản lý, sử dụng các xe ô tô phục vụ công tác.

– Quản lý công tác nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức và công tác đánh giá, phân loại viên chức.

– Công tác bảo vệ nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác an ninh trật tự, kỷ cương nề nếp sinh hoạt trong nhà trường.

– Tham mưu Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

– Quản lý chế độ, chính sách (BHXH. BHYT, BHTN…)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thứ 7
2 Đinh Thu Hà

Email: dtha06@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng – Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

– Quản lý công tác hành chính, công tác ISO, văn thư, lưu trữ, in ấn.

– Hỗ trợ , tư vấn pháp lý các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

– Quản lý công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

– Quản lý công tác thi đua -khen thưởng của Khối và toàn trường.

– Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

– Phụ trách và phân công soạn thảo các loại báo cáo, chương trình công tác.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Thứ 7
3 Nguyễn Thái Bích Phượng Bí thư chi bộ
TT công đoàn
– Báo cáo phòng chống tham nhũng, báo cáo về tổ chức, nhân sự, báo cáo thống kê, số lượng, chất lượng viên chức, báo cáo Kiểm định chất lượng dạy nghề, báo cáo tình hình tư tưởng, tâm trạng và các dư luận xã hội; hỗ trợ công tác ISO.

– Quản lý hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

– Quản lý hồ sơ tổ chức nhân sự, tuyển dụng, kỷ luật, soạn thảo HĐLĐ.

– Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Phụ trách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, nâng ngạch, thâm niên vượt khung.

– Phụ trách công tác lễ hội.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Thứ 7
4 Hồ Quang Trường Nhân viên văn thư – Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu.

– Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác của phòng.

– Thực hiện công tác in ấn.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Thứ 7
5 Lê Nguyễn Diễm Hương

Email:

lenguyendiemhuong_tcdnag

@yahoo.com.vn

Nhân Viên  – Tổng hợp thi đua tháng, công tác thi đua năm học và thi đua khối văn hóa xã hội.

– Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu và các giấy xác nhận cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

– Báo cáo tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của trường, báo cáo Quy chế dân chủ cơ sở.

– Phụ trách về phụ cấp thâm niên nghề; hỗ trợ công tác văn thư.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Thứ 7
6 Trần Thị Cẩm Vân

Email: ttcvan@angiang.gov.vn

Nhân viên – Phụ trách trang Website của trường.

– Báo cáo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, an ninh trật tự, quốc phòng – an ninh.

– Phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

– Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác ISO, kiểm định chất lượng dạy nghề.

– Theo dõi chế độ nghỉ phép của cán bộ, viên chức.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

Thứ 7
7 Ngô An Giang Nhân viên – Trực in ấn; hỗ trợ công tác văn thư.

– Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Thứ 7
8 Nguyễn Hùng Chiến Lái xe – Lái xe và bảo quản các xe ô tô phục vụ công tác.

– Mua vé tàu xe, máy bay, hoặc thuê xe cho lãnh đạo đi công tác khi có yêu cầu.

– Báo cáo về quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo quy định.

– Báo cáo tình hình hoạt động xe ô tô của trường theo từng tháng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Thứ 7
9 Trương Thái Hiền TT tổ bảo vệ – Lập kế hoạch phân công trực bảo vệ; quản lý, sử công cụ hỗ trợ và làm thủ tục đăng ký Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ khi đến hạn.

– Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng; công tác PCCC.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Nghỉ theo lịch trực
10 Trần Văn Có Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
11 Nguyễn Thành Bền Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
12 Hồ Khánh Bình Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
13 Lê Anh Dũ Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
14 Văn Thanh Hoàng Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
15 Nguyễn Tuấn Khanh Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
16 Lê Văn Lạc Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
17 Lê Phan Hoàng Minh Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
18 Lê Thanh Nhã Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
19 Nguyễn Công Tâm Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
20 Lương Thanh Tú Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
21 Trần Quốc Tuấn Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
22 Nguyễn Trọng Tường Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
23 Trịnh Phú Vĩnh Bảo vệ – Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công
Nghỉ theo lịch trực
->