1.Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐN ngày 20 tháng 06 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang.

Hiện nay, tổng số cán bộ, nhân viên của phòng: 17 (nữ: 06); bộ phận ký túc xá 05.

Trong đó:

– Trưởng phòng: 01, Phó Trưởng phòng: 01.

– Nhân viên: 21.

– Tổ công đoàn: 21 công đoàn viên.

– Chi bộ: 09 đảng viên.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên là một tập thể vững mạnh, gương mẫu; có truyền thống đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và những nhiệm vụ đột xuất của nhà trường. Phòng luôn luôn duy trì truyền thống để xây dựng phòng thành tập thể xuất sắc trong mỗi năm học góp phần xây dựng Trường phát triển trong giai đoạn mới.

Email: phongcthscdnag@gmail.com

Điện thoại: 0763.953.667

2.Chức năng, nhiệm vụ

2.1   Chức năng

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý giáo dục HSSV.

2.2   Nhiệm vụ

– Quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV.

– Quản lý HSSV thực hiện quy chế rèn luyện.

– Quản lý HSSV nội trú và ngoại trú.

– Giải quyết chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật HSSV.

– Ghi nhận hoạt động dạy và học.

– Theo dõi tổng hợp, thống kê báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

I.Cơ cấu tổ chức:

1. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 


Họ và tên: Nguyễn Đồng Nhất

 

Email: motdongcdn15@yahoo.com.vn

ĐT: 0919.460.367

a.Trách nhiệm:

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên theo quy chế công tác học sinh sinh viên.

– Xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục toàn diện HSSV gắn với hoạt động đào tạo chính khóa và ngoại khóa cho từng năm học.

– Theo dõi đánh giá hoạt động của GVCN lớp, thiết lập, ghi nhận, báo cáo các thông tin từ HSSV, phụ huynh học sinh, GVCN đến lãnh đạo nhà trường và ngược lại.

– Theo dõi, giúp đỡ HSSV tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động ngoài giờ: quản lý HSSV nội, ngoại trú.

– Đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi và kiến nghị khen thưởng và kỷ luật HSSV.

– Triển khai quy chế rèn luyện, kiểm tra, đề xuất và điều chỉnh các vấn đề phát sinh liên quan đến quy chế rèn luyện.

– Thống kê và làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng.

b.Quyền hạn:

– Phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm và điều hành hoạt động Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

– Đề nghị với Hiệu trưởng danh sách GVCN hằng năm theo đề nghị của các Khoa.

– Xét, giải quyết cho HSSV ở nội trú; đề xuất các chế độ chính sách cho HSSV.

– Ký đơn nghỉ phép cho cán bộ phòng có số ngày nghỉ không quá 01 ngày trong tháng.

– Ký xác nhận cho HSSV đang học tại trường.

– Ký xác nhận vay vốn cho HSSV trường theo Quyết định 157.

– Ký xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí cho HSSV theo Nghị định 49.

– Giải quyết đơn khiếu nại, thu thập những sai sót về kết quả rèn luyện của HSSV.

– Phân công nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu.

c.Báo cáo:

Báo cáo theo nhiệm vụ được phân công và yêu cầu của Ban Giám Hiệu.

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG – TRƯỞNG BAN KÝ TÚC XÁ

 

 

phamquoccuong

 

 

 

 

Họ và tên: Phạm Quốc Cường

 

Email: phamquoccuong_tcdnag@yahoo.com.vn

ĐT: 0909.670.768

a.Trách nhiệm:

– Quản lý HSSV ở ký túc xá Trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Quyền hạn:

– Xây dựng kế hoạch và điều hành mọi hoạt động trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

– Điều hành hoạt động của Phòng theo sự phân công của Trưởng phòng.

c.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám Hiệu.

3. PHÓ TRƯỞNG BAN KÝ TÚC XÁ

 

Hoangphan

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phan

ĐT: 0918.277.347

 

a.Trách nhiệm:

– Quản lý HSSV ở ký túc xá Trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ký túc xá.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

4. NHÂN VIÊN:

 

vuongtuanh

 

 

 

 

Họ và tên: Vương Tú Anh

 

Email: vuonganhag@yahoo.com.vn

ĐT: 0917.672.163

a.Trách nhiệm:

– Tổng hợp báo cáo.

– Theo dõi và quản lý cấp thẻ HSSV và thẻ ATM của HSSV.

– Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng HSSV; lập quyết định khen thưởng HSSV.

– Tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề, học bổng theo Quyết định 39.

– Phụ trách công tác nữ công của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng

5. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ:

 

vodinhchuong

 

 

 

 

Họ và tên: Võ Đình Chương

Email: dinhchuongvo@yahoo.com.vn

ĐT: 0985.118.585

 

a.Trách nhiệm:

– Quản lý công tác chủ nhiệm.

– Tổ chức, quản lý đội cờ đỏ.

– Duy trì tác phong, nề nếp; cho ý kiến xử lý HSSV vi phạm nội quy, quy chế trình lãnh đạo Phòng phê duyệt.

– Phối hợp Khoa, GVCN và HSSV để giáo dục HSSV.

– Phụ trách công tác Công đoàn và chấm công.

– Quản lý, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho HSSV.

– Quản lý HSSV rèn luyện hè.

– Quản lý công tác khác: khám sức khỏe đầu năm học.

– Kiểm tra, tiếp nhận đơn xác nhận hiện học để vay vốn của HSSV theo Quyết định 157.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

6. NHÂN VIÊN:

 

lethithuhuong

 

 

 

 

Họ và tên: Lê Thị Thu Hương

 

Email: thuhuongav03b5@yahoo.com

ĐT: 0909.679.605

 

 

a.Trách nhiệm:

– Theo dõi, quản lý bài thu hoạch của HSSV trong tuần lễ sinh hoạt công dân.

– Giám sát hoạt động dạy và học phòng máy CNTT khu II.

– Theo dõi, phát hành thông báo của Phòng, Trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

7. NHÂN VIÊN

 

tanghuynhthanh

 

 

 

Họ và tên: Tăng Huỳnh Thanh

 

Email: tanghuynhthanh@gmail.com

ĐT: 0936.223.338

 

 

a.Trách nhiệm:

– Phụ trách đưa thông tin của Phòng lên website của trường theo yêu cầu của Trưởng phòng; tải các thông tin có liên quan đến Phòng.

– Quản lý công văn đi, đến.

– Lập báo cáo tháng của Phòng.

– Theo dõi lịch sinh hoạt chào cờ hàng tháng.

– Trực hành chánh phòng.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

8. NHÂN VIÊN

 

nguyentuankiet

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

 

Email: nguyentuankiet_tcdnag@yahoo.com.vn

ĐT: 0949.191.902

 

 

a.Trách nhiệm:

– Quản lý, theo dõi việc cấp thẻ qua phà cho HSSV.

– Cấp thẻ tạm cho HSSV.

– Liên hệ với bên ngoài xin cấp học bổng cho HSSV: học bổng Xổ số kiến thiết, Doãn Tới, Huỳnh Thiện Nghệ, Cựu GV-SV Kỹ thuật…

– In giấy khen cho HSSV.

– Quản lý HSSV (danh sách, hộ tịch, người dân tộc, nam/nữ,…).

– Báo cáo sĩ số tháng.

– Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật, xóa kỷ luật.

– Theo dõi, thống kê HSSV bị xử lý kỷ luật và đến hạn xóa kỷ luật.

– Lập quyết định xử lý kỷ luật HSSV, quyết định xóa tên HSSV và các quyết định có liên quan đến HSSV: bảo lưu kết quả, kỷ luật, xóa kỷ luật, chế độ HSSV người dân tộc… trình Trưởng phòng phê duyệt. Trình quyết định để Ban Giám Hiệu phê duyệt.

– Theo dõi và quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập Kinh tế Quốc tế.

– Giám sát hoạt động dạy và học xưởng May, xưởng Cơ khí khu II.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

a.Trách nhiệm:

– Thực hiện công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú.

– Giám sát hoạt động dạy và học xưởng thực hành tầng trệt, tầng 2.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

9. NHÂN VIÊN

nguyenvanphong  

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Phong

 

Email: phongcdnag@yahoo.com

ĐT: 01683.014.272

 

a.Trách nhiệm:

– Giám sát hoạt động dạy và học dãy A, B, T.

– Theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện vệ sinh toàn trường.

– Trực tiếp thực hiện các hoạt động phối hợp giữa Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên và Đoàn trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

10. NHÂN VIÊN

hanminhtan  

 

Họ và tên: Hà Minh Tân

 

Email: minhtan9c@yahoo.com.vn

ĐT: 01263.262.133

 

a.Trách nhiệm:

– Giám sát hoạt động dạy và học dãy C.

– Theo dõi, quản lý thời khóa biểu toàn trường.

– Tổng hợp, báo cáo tình hình HSSV vi phạm cờ đỏ hàng tuần, hàng tháng.

– Trực tiếp tiếp nhận, theo dõi và báo cáo khiếu nại, thắc mắc của HSSV.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

11. NHÂN VIÊN

 

Khanhlinh

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Linh

 

Email: khanhlinhnguyen2311@yahoo.com.vn

ĐT: 0909.485.090

 

a.Trách nhiệm:

– Phụ trách phong trào của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mính).

– Cấp giấy chứng nhận hiện học.

– Lập kế hoạch khảo sát ý kiến HSSV.

– Hỗ trợ công tác theo dõi và quản lý cấp thẻ HSSV và thẻ ATM của HSSV.

– Hỗ trợ công tác tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề, học bổng theo Quyết định 39.

– Hỗ trợ công tác thi đua, khen thưởng HSSV; lập quyết định khen thưởng HSSV.

– Theo dõi công tác việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

12. NHÂN VIÊN

 

Tuyetlien

 

 

 

Họ và tên: Huỳnh Thanh Tuyết Liên

 

Email: tuyetlien123@gmail.com

ĐT: 01255.003.344

 

a.Trách nhiệm:

– Kiểm định chất lượng Phòng.

– Theo dõi hồ sơ ISO.

– Giám sát hoạt động dạy và học dãy D.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

13. NHÂN VIÊN

 

 


Họ và tên: Trần Thị Minh Nguyệt

Email: minhnguyet26_12@yahoo.com

ĐT: 01685296461

 

 

14. NHÂN VIÊN:

   

Họ và tên: Đặng Hoàng Tuấn Kha

Email: danghoanhtuankha_tcdnag@yahoo.com.vn

ĐT: 0917349881

 

 

a.Trách nhiệm:

– Quản lý HSSV ở ký túc xá Trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ký túc xá.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

15. NHÂN VIÊN

 

Thanhloan

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan

ĐT: 0918.855.166

 

a.Trách nhiệm:

– Quản lý HSSV ở ký túc xá Trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ký túc xá.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

16. NHÂN VIÊN

 

 

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Viết Khiêm

ĐT: 01264.677.937

 

a.Trách nhiệm:

– Quản lý HSSV ở ký túc xá Trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ký túc xá.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

17. NHÂN VIÊN

   

 Họ và tên: Nguyễn Văn Vui

a.Trách nhiệm:

– Bộ phận kỹ thuật

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ký túc xá.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

18. NHÂN VIÊN

   

 Họ và tên: NgôThị Thanh

a.Trách nhiệm:

– Phục vụ Ký túc xá

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ký túc xá.

19. NHÂN VIÊN

   

 Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

a.Trách nhiệm:

– Phục vụ Ký túc xá

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Ký túc xá.

20. NHÂN VIÊN

   

 Họ và tên: Nguyễn Hiền Phúc

a.Trách nhiệm:

– Bảo vệ Ký túc xá

21. NHÂN VIÊN

   

 Họ và tên: Hứa Hoàng Tuấn

a.Trách nhiệm:

– Bảo vệ Ký túc xá

Số ĐT Phòng CTHSSV: 0296.953.667

->