HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Điểm đánh giá bài giảng trong mỗi phiếu đánh giá là tổng điểm đánh giá của từng phần, chính xác đến 0,1 điểm, không làm tròn số. Điểm tối đa là 20 điểm.

2. Điểm bài giảng của giáo viên dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo trong tiểu ban lấy đến 2 chữ số thập phân.

3. Trường hợp điểm đánh giá của giám khảo trong tiểu ban chênh lệch 2,0 điểm so với trung bình cộng của các thành viên giám khảo trong tiểu ban thì điểm đánh giá đó không được tính và điểm bài giảng của giáo viên dự thi được tính lại là điểm trung bình của các thành viên giám khảo còn lại.

Chú ý : Các tiêu chí khống chế khi xếp loại tiết dạy giỏi

* Đối với phiếu dự giờ Tích hợp:

+ Phần II: Sư phạm

Tiêu chí 4 không nhỏ hơn 2,0 điểm và tiêu chí 5 không nhỏ hơn 1,0 điểm

+ Phần III: Chuyên môn

Tiêu chí 2 không nhỏ hơn 1,0 điểm và tiêu chí 4 không nhỏ hơn 1,5 điểm

* Đối với phiếu dự giờ Lý thuyết:

+ Phần II: Sư phạm

Tiêu chí 3 không nhỏ hơn 2,5 điểm và tiêu chí 4 không nhỏ hơn 1,5 điểm

+ Phần III: Chuyên môn

Tiêu chí 1 không nhỏ hơn 4,0 điểm (tính chính xác không nhỏ hơn 3,0 điểm)

* Thời gian giảng dạy cho mỗi bước trong giáo án quy định:

– Ổn định lớp không quá 2 phút

– Kiểm tra hoặc ôn bài cũ không quá 4 phút

– Giảng bài mới tối thiểu 32 phút đối với giáo án Lý thuyết và 47 phút đối với giáo án Tích hợp

– Củng cố bài không quá 5 phút

– Hướng dẫn tự học không quá 2 phút./.