Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về xây dựng kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021. Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới (BĐG) năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về BĐG và Chương trình hành động quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh An Giang; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác BĐG và VSTBPN tại địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động giảng viên, nhân viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến BĐG và vì VSTBPN.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, đặc biệt quan tâm đến nội dung mới về BĐG; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 37-CT/TW về công tác cán bộ nữ; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BĐG.

- Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ về lợi ích, sự cần thiết về việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy BĐG trong lĩnh vực chính trị.

- Lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về BĐG thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn.

- Tăng cường tổ chức truyền thông, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và fanpage của Trường. Chú trọng đưa thông điệp BĐ vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả.

2. Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ viên chức, người lao động; quan tâm và tạo mọi điều iện để hơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ng nữ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy vai trò, vị thế của mình trong công tác.

- Đảm bảo thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án có nội dung liên quan đến BĐG được tập huấn iến thức về giới, phân tích và lồng ghép giới.

- Vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng, gia đình và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực trong công tác BĐG, VSTBPN.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về c ng tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh và của đơn vị, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong từng lĩnh vực, chăm lo quyền lợi, đời sống của phụ nữ.

- Tiếp tục rà soát, thu thập các số liệu thống kê tách biệt giới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành và trong phạm vi đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG và VSTBPN.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn mới.

- Tiếp tục thực hiện Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác cán bộ nữ, cụ thể là việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về công tác cán bộ nữ; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BĐG. Quan tâm rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị theo hướng ưu tiên bố trí cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới.

4. Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động).

- Xây dựng kế hoạch, nội dung cho Tháng hành động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đơn vị trường học.

- Huy động đông đảo sự tham gia trực tiếp của giảng viên, nhân viên, HSSV và người lao động trong toàn đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa căn cứ vào kế hoạch này tùy theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình thực hiện tuyên truyền cho toàn thể viên chức được biết và thực hiện.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và Tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong toàn Trường.

3. Công đoàn cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo các phòng, khoa quan tâm theo dõi, đôn đốc thực hiện ế hoạch này. Các phòng, khoa báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền lồng ghép vào báo cáo tháng 6 của phòng, khoa mình.

4. Tổ truyền thông chịu trách nhiệm đăng kế hoạch và các hoạt động có quan (nếu có) lên cổng thông tin điện tử của trường./.