Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-Cp ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng;

Căn cứ kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019;

Trường Cao đẳng nghề An Giang lập kế hoạch việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

– Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý các tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt trong đơn vị..

– Tuyên truyền phổ biến về công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác phát hiện, đấu tranh tham nhũng trong toàn trường.

– Tăng cường công tác giám sát các hoạt động quản lý nah2 nước có liên quan để ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra.

2. Yêu cầu

– Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng.

– Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 cũa Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

– Thực hiện tốt Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang.

– Thực hiện tốt Công văn số 696-CV/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng vặt.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị khi có thông tin dư luận hoặc phản ánh của tập thể cá nhân trong đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

-Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động.

-Trường đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên trong toàn trường nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh sinh viên.

2. Triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai kiểm soát kê khai tài sản. Quy định số 584-QĐ/TU về việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thuộc cấp mình quản lý.

Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 4/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/10/2014; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch tất cả các hoạt động của đơn vị, giám sát chặt chẽ công tác kê khai tài sản và chuẩn mực đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử trong đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế một cửa về giải quyết chính sách chế độ của HSSV một cách hiệu quả và các biện pháp cải tiến chế độ làm việc và các thủ tục hồ sơ có liên quan.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị

Người đứng đầu phải gương mẫu, trực tiếp lãnh chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp tham nhũng, lãng phí nhằm có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trong đơn vị. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong đơn vị.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát huy tối đa tăng cường vai trò giám sát của mình đồng thời tham gia vận động tuyên truyền cho đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị.

Tuyên truyền trong toàn thể học sinh sinh viên và trên các cổng thông tin của đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa căn cứ vào kế hoạch này tùy theo chức năng, nhiệm vụ mình thực hiện.

2. Tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên HSSV và niêm yết công khai tại bảng thông tin và website của Trường.

3. Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên và toàn thể đoàn viên theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị./.