Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;

Trường Cao đẳng nghề An Giang lập kế hoạch việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý các tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt trong đơn vị.

Tuyên truyền phổ biến về công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác phát hiện, đấu tranh tham nhũng trong toàn trường.

Triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định tình hình nội bộ trong đơn vị.

2. Yêu cầu

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị khi có thông tin dư luận hoặc phản ánh của tập thể cá nhân trong đơn vị. Nâng cao vai trò của người đứng đầu, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi chưa đúng mực trong giải quyết công việc.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động, trọng tâm là Luật PCTN năm 2018.

Triển khai Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 701/KH-UBND ngày 05/11/2019 thực hiện triển khai Đề án theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Cao đẳng nghề An Giang đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên trong toàn trường nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh sinh viên theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai kiểm soát kê khai tài sản. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021.

Thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch trên các lĩnh vực nhất là tài chính và đấu thầu dự án. Kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; kiểm soát xung đột lợi ích.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị

Người đứng đầu phải gương mẫu, trực tiếp lãnh chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp tham nhũng, lãng phí nhằm có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử  trong đơn vị. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong đơn vị và Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát huy tối đa tăng cường vai trò giám sát của mình đồng thời tham gia vận động tuyên truyền cho đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị.

Tuyên truyền trong toàn thể học sinh sinh viên và trên các cổng thông tin của đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm.

Tập trung giải quyết công việc, nhất là tố cáo, thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng.

5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Phát huy vai trò của các đoàn thể, giám sát việc thực hiện công tác PCTN. Tuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt và nghiêm túc công tác PCTN.

Tạo điều kiện phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, phổ biến pháp luật về PCTN trong đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa căn cứ vào kế hoạch này tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu ban hành kế hoạch PTNC của Trường và chịu trách nhiệm chính về việc triển khai thực hiện, chế độ thông tin báo cáo đúng theo quy định. sau khi kế hoạch PCTN năm 2021 ban hành, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên công tác PCTN năm  trong nội bộ nhà trường theo quy định của Luật PCTN năm 2018.

3. Tổ truyền thông tuyên truyền, thông tin trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và HSSV được biết và đăng trên website của Trường.

4. Phòng Đào tạo và QHDN và khoa Sư phạm GDNN phối hợp triển khai xây dựng chương trình giảng dạy nội dung PCTN cho HSSV theo đúng quy định.

5. Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên triển khai đến toàn thể đoàn viên theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị./.