Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018 - 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy;

– Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về soạn giảng, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả và phương pháp dạy học;

– Làm cơ sở để xét các danh hiệu cao trong thi đua của năm học 2018 – 2019.

2. Yêu cầu

– Hội thi phải trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường.

– Giáo viên soạn và giảng được các bài giảng khó, nhằm nâng cao chất lượng của từng tiết giảng phục vụ cho quá trình đào tạo với chất lượng ngày càng cao.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Ban tổ chức Hội giảng

1. Ông Huỳnh Thanh Quang Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Minh P. Hiệu trưởng P.Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Hùng Cường P. Hiệu trưởng P.Trưởng ban
4. Bà Trần Mỹ Hạnh TP. Đào tạo & QHDN UV.Thường trực
5. Bà Trương Thị Kim Tú TP. TC-KT Uỷ viên
6. Ông Nguyễn Văn Học TP. Tổ chức – Hành chính Uỷ viên
7. Ông Nguyễn Thành Sang TP. Đào tạo & QHDN Uỷ viên
8. Ông Tạ Văn Tâm TK. Sư phạm GDNN Uỷ viên
9. Ông Lương Hạ Đình TP. Quản trị – Thiết bị Uỷ viên

2. Nhiệm vụ ban tổ chức

– Các thành viên trong Ban tổ chức phối hợp với các Khoa tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra.

– Lập kế hoạch chi tiết và lịch làm việc của Ban tổ chức.

– Xây dựng các tiêu chí đánh giá giờ dạy, các quy định của Hội giảng phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường và chuẩn đánh giá chung.

– Lập kế hoạch thành lập Ban Giám khảo Hội thi.

– Tổ chức thành 2 tiểu ban chấm (tiểu ban 1: Khoa kinh tế và Sư phạm GDNN; tiểu ban 2: Các khoa còn lại).

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

STT NỘI DUNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM THỜI GIAN
Bắt đầu Kết thúc
1 Các Khoa lập kế hoạch tổ chức Hội giảng cấp Khoa. P. ĐT & QHDN,
Các khoa,giáo viên
22/10/2018 26/10/2018
2 Tổ chức thao giảng, dự giờ tổ chuyên môn
để chọn giáo viên tham gia cấp Khoa
(giáo viên phải có 2 tiết xếp loại giỏi ở Tổ
mới được tham dự cấp Khoa)
Các Khoa và
Tổ chuyên môn
01/11/2018 14/12/2018
3 Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi
cấp Khoa năm học 2018 – 2019.
Các Khoa 24/12/2018 04/01/2018
4 Căn cứ kết quả Hội thi cấp Khoa,
mỗi Khoa chọn đăng ký giáo viên
tham gia Hội thi cấp Trường (theo quy
định của ban tổ chức Hội thi)
 Các Khoa,
P. ĐT & QHDN
07/01/2019 11/01/2019
5 Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường
năm học 2018 – 2019
P. ĐT & QHDN,
Ban giám khảo
11/02/2019 23/02/2019

IV. QUY ĐỊNH HỘI GIẢNG

1. Đăng ký số lượng giáo viên dự thi cấp Trường: Các Khoa lập danh sách đề nghị giáo viên tham gia Hội giảng cấp Trường năm học 2018 – 2019 có điểm dự giảng giáo viên dạy giỏi cấp Khoa từ 17,5 điểm trở lên.

2. Các bài trình giảng bao gồm

– Đối với khoa Kinh tế, Sư phạm GDNN đăng ký 3 bài (3 bài giảng lý thuyết hoặc 3 bài giảng thực hành hoặc 3 bài giảng tích hợp hoặc 1 bài lý thuyết, 1 bài thực hành , 1 bài tích hợp).

– Đối với các khoa thuộc nhóm nghề kỹ thuật đăng ký 3 bài (1 bài lý thuyết, 1 bài thực hành , 1 bài tích hợp).

– Bài giảng lý thuyết (thời gian trình giảng 45 phút) soạn án giáo lý thuyết (mẫu giáo án đính kèm).

– Bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu, thời gian trình giảng 45 phút), soạn giáo án thực hành (mẫu giáo án đính kèm).

– Bài giảng tích hợp (thời gian trình giảng 60 phút), soạn giáo án tích hợp (mẫu giáo án đính kèm).

3. Hồ sơ dự thi cấp Trường

– Danh sách đăng ký tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Khoa.

– Phiếu đánh giá bài giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Khoa của các giáo viên dự thi cấp trường.

– Giáo án và đề cương bài giảng được soạn theo mẫu, được đóng chung thành một tập hoàn chỉnh (có ký duyệt), làm thành 4 bản

Thời gian nộp hồ sơ dự thi cấp trường: chậm nhất ngày 11/01/2019, nộp cho đ/c Nguyễn Thành Sang, Phó Trưởng phòng Đào tạo & QHDN.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Cơ cấu giải thưởng hội thi cấp trường

– Giải tập thể: 2 giải (khoa có nhiều giáo viên đạt giải và điểm trung bình cao nhất).

– Giải cá nhân: có các giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích.

2. Kinh phí tổ chức hội thi cấp trường:

Được tính theo quy định hiện hành, tiền thưởng cho các giải theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng đào tạo và QHDN: Lập kế hoạch, tham mưu với nhà trường thành lập Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo; tổ chức Hội thi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hội thi cấp Trường.

2. Các khoa, Tổ chuyên môn: Lập kế hoạch, tổ chức thao giảng ở tổ chuyên môn, tổ chức hội giảng cấp Khoa, chọn và đăng ký danh sách giáo viên tham dự cấp trường theo đúng tiến độ.

3. Phòng Quản trị – Thiết bị: Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức hội giảng các cấp đúng tiến độ.

4. Phòng Tài chính – Kế toán: Dự trù kinh phí cho kế hoạch tổ chức hội thi cấp trường (kinh phí bồi dưỡng Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi cấp trường) và kinh phí phục vụ cho hội thi cấp Trường.

5. Ban tổ chức, Ban Giám khảo

– Ban tổ chức họp triển khai, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban tổ chức, chọn Ban giám khảo.

– Trước hội thi một tuần họp Ban tổ chức, Ban giám khảo, kiểm tra các công việc chuẩn bị và công bố lịch hội thi.

– Ban giám khảo tiến hành dự giờ và chấm chọn.

– Tổng kết, rút kinh nghiệm hội thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018 – 2019 của trường Cao đẳng nghề An Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc các Khoa liên hệ phòng Đào tạo và QHDN để được giải đáp thêm./.