Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Công văn số 44/STTTT-KHTC ngày 17/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo tình hình công bố công khai theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh An Giang;

Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công bố, công khai năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Công bố, công khai các thông tin tài liệu, số liệu để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định.

Tăng cường hoạt động quản lý về tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của đơn vị nhằm phát huy hiệu quả công tác thông tin.

Từng bước thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật về công bố, công khai các thông tin tài liệu, số liệu để phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, của lãnh đạo đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công bố, công khai các thông tin tài liệu, số liệu phải đảm bảo đến từng cán bộ, viên chức và HSSV; có hình thức, biện pháp cụ thể phù hợp, hiệu quả nhưng phải tiết kiệm, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản liên quan trên Cổng thông tin của nhà trường.

2. Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-CĐN ngày 17/5/2016 về thủ tục hành chính đối với HSSV được niêm yết bằng văn bản tại trụ sở nhà trường đồng thời đăng tải đầy đủ thông tin trên trang thông tin của nhà trường.

3. Thực hiện công bố về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của Ban Giám hiệu bằng hình thức niêm yết bằng văn bản tại trụ sở nhà trường.

4. Thường xuyên cập nhật chỉ đạo, điều hành bao gồm: Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng bằng hình thức niêm yết bằng văn bản tại trụ sở nhà trường.

5. Thông tin danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất; hạng mục đầu tư, đấu thầu và mua sắm công. Công khai mỗi thông tin dự án gồm: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án bằng hình thức niêm yết bằng văn bản tại trụ sở nhà trường.

6. Thông tin liên hệ của cán bộ, viên chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số fax, địa chỉ thư điện tử bằng hình thức niêm yết bằng văn bản tại trụ sở nhà trường đồng thời đăng tải đầy đủ thông tin trên trang thông tin của nhà trường.

7. Thông tin giao dịch của Cổng thông tin điện tử bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân bằng hình thức niêm yết bằng văn bản tại trụ sở nhà trường đồng thời đăng tải đầy đủ thông tin trên trang thông tin của nhà trường. (Kết quả công bố trên Cổng thông tin điện tử báo cáo theo mẫu đính kèm)

8. Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng bằng hình thức niêm yết bằng văn bản tại trụ sở nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Trưởng phòng, khoa nghiêm túc triển khai thực hiện thông tin công bố, công khai tài liệu, các văn bản hướng dẫn, các văn bản quy định về thông tin công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV.

– Phân công phòng Tổ chức – Hành chính kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các phòng, khoa thực hiện tốt kế hoạch. Các phòng, khoa gửi báo cáo kết quả thực hiện về phòng Tổ chức – Hành chính để báo cáo tổng hợp kết quả về Ban Giám hiệu và Sở Thông tin – Truyền thông theo đúng quy định./.

Download văn bản