Kết quả thi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề khóa ngày 17 tháng 7 năm 2018 như sau:

Phòng 1:


Phòng 2:


Phòng 3:


Phòng 4:


Phòng 5:


Phòng 6:


Phòng 7:


Phòng 8:


Phòng 9:


Phòng 10:


Phòng 11:


Phòng 12:


Phòng 13:


Phòng 14:


Phòng 15:


Phòng 16:


Phòng 17:


Phòng 18:


Phòng 19:


Phòng 20:


Phòng 21:


Phòng 22:


Phòng 23:


Phòng 24:


Phòng 25: