Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 471/QĐ-CĐN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang trên cơ sở sáp nhập khoa Sư phạm dạy nghề và khoa Đại cương.

– Tổng số cán bộ – viên chức: 39

– Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 35

– Chi bộ có: 34 đảng viên.

– Công đoàn: 39 đoàn viên

Khoa thực hiện 02 chức năng nhiệm vụ:

Chức năng nhiệm vụ 1:

– Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

– Đào tạo cấp chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm Dạy nghề.

– Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ dạy học mới trong Trường

Chức năng  nhiệm vụ 2:

Giảng dạy các môn học chung và các môn văn hóa cho tất cả các nghề đào tạo của Trường.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC