Nghề Tin học ứng dụng (hệ trung cấp 2 năm)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG.
Mã ngành, nghề: 5480206.
Trình độ đào tạo: Trung cấp.
Hình thức đào tạo: Chính quy.
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ).

I MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung
– Nêu được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
– Có ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ và khả năng làm việc độc lập.
– Đạt chuẩn về  kiến thức khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lập trình máy tính.
– Trình bày, thiết kế được cơ sở dữ liệu và lập trình trên ngôn ngữ lập trình đáp ứng được nhu cầu thực tế đảm bảo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Kiến thức
– Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin.
– Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu.
– Trình bày được các vấn đề liên quan đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

b) Kỹ năng
– Lập trình bằng các công cụ  C#
– Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.
– Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.
– Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm.
– Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.
– Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu.
– Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
– Xây dựng được 1 Website hoàn chỉnh.
– Xây dựng được 1 ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.
– Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và bậc 4/8 khung trình độ quốc gia

c) Thái độ
– Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc của mình.
– Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Vị trí việc làm có thể đảm nhận:
– Nhân viên văn phòng các công ty làm phần mềm
– Nhân viên các doanh nghiệp, công ty thiết kế phần mềm quản lý, website.

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
1. Số lượng môn học, mô đun: 26.
2 Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 1.845 giờ.
3. Khối lượng các môn học chung/đại cương: 405 giờ.
4. Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.440 giờ.
5. Khối lượng lý thuyết: 629 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.216 giờ.
6. Thời gian toàn khóa: 2 năm.