Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG  CÔNG TÁC HỌC SINH

1. Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐN ngày 20 tháng 06 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên là một tập thể vững mạnh, gương mẫu; có truyền thống đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và những nhiệm vụ đột xuất của nhà trường. Phòng luôn luôn duy trì truyền thống để xây dựng phòng thành tập thể xuất sắc trong mỗi năm học góp phần xây dựng Trường phát triển trong giai đoạn mới.

Email: phongcthscdnag@gmail.com

Điện thoại: 02963.953.667

2.Chức năng, nhiệm vụ

2.1   Chức năng

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý giáo dục HSSV.

2.2   Nhiệm vụ

– Quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV.

– Quản lý HSSV thực hiện quy chế rèn luyện.

– Quản lý HSSV nội trú và ngoại trú.

– Giải quyết chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật HSSV.

– Ghi nhận hoạt động dạy và học.

– Theo dõi tổng hợp, thống kê báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

PHÂN CÔNG

Trách nhiệm, quyền hạn
(Áp dụng từ ngày 16/10/2017)

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Đồng Nhất

Email: dongnhat2019@gmail.com
Điện thoại: 0919.460.367

a. Trách nhiệm:

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên theo quy chế công tác học sinh sinh viên.

– Xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục toàn diện HSSV gắn với hoạt động đào tạo chính khóa và ngoại khóa cho từng năm học.

– Theo dõi đánh giá hoạt động của GVCN lớp, thiết lập, ghi nhận, báo cáo các thông tin từ HSSV, phụ huynh học sinh, GVCN đến lãnh đạo nhà trường và ngược lại.

– Theo dõi, giúp đỡ HSSV tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động ngoài giờ: quản lý HSSV nội, ngoại trú.

– Đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi và kiến nghị khen thưởng và kỷ luật HSSV.

– Triển khai quy chế rèn luyện, kiểm tra, đề xuất và điều chỉnh các vấn đề phát sinh liên quan đến quy chế rèn luyện.

– Thống kê và làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng.

b. Quyền hạn:

– Phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm và điều hành hoạt động Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

– Đề nghị với Hiệu trưởng danh sách GVCN hằng năm theo đề nghị của các Khoa.

– Xét, giải quyết cho HSSV ở nội trú; đề xuất các chế độ chính sách cho HSSV.

– Ký đơn nghỉ phép cho cán bộ phòng có số ngày nghỉ không quá 02 ngày trong tháng.

– Ký xác nhận cho HSSV đang học tại trường.

– Ký xác nhận vay vốn cho HSSV trường theo Quyết định .

– Ký xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí cho HSSV theo Quy định.

– Giải quyết đơn khiếu nại, thu thập những sai sót về kết quả rèn luyện của HSSV.

– Phân công nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu.

c. Báo cáo:

Báo cáo theo nhiệm vụ được phân công và yêu cầu của Ban Giám Hiệu.

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 Họ và tên: Phạm Quốc Cường

Email: phamquoccuongag1980@gmail.com

Điện thoại: 0909.670.768


a. Trách nhiệm:

– Đề xuất, điều chỉnh các vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác HSSV.

– Quản lý chung công tác chủ nhiệm.

– Phụ trách phần mềm quản lý HSSV.

– Phụ trách xử lý HSSV.

– Phụ trách, theo dõi phân công trực phòng.

– Theo dõi công tác việc làm của HSSV trước và sau khi tốt nghiệp.

– Phụ trách công tác phong trào của phòng Công tác Học sinh – Sinh viên phối hợp với Đoàn trường.

– Phụ trách hoạt động ngoại khóa của HSSV.

b. Quyền hạn:

– Xây dựng kế hoạch và điều hành mọi hoạt động trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

– Điều động phân công nhiệm vụ và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Điều hành hoạt động của phòng theo sự phân công của Trưởng phòng.

c. Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

3. NHÂN VIÊN:

Họ và tên: Vương Tú Anh

Email: vuongtuanhag@gmail.com

Điện thoại: 0917.672.163


a. Trách nhiệm:

– Xây dựng kế hoạch, báo cáo kiểm định chất lượng; hồ sơ ISO của phòng.

– Theo dõi và quản lý cấp thẻ HSSV và thẻ ATM của HSSV.

– Tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề, học bổng (theo Ngân sách).

– Theo dõi quản lý công tác thi đua, khen thưởng HSSV và lập quyết định khen thưởng tập thể lớp.

– Quản lý hồ sơ chủ nhiệm, lập Quyết định phân công GVCN.

– Xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo công tác chủ nhiệm.

– Phụ trách công tác nữ công của phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b. Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

4. NHÂN VIÊN:

Họ và tên: Lê Thị Thu Hương

Email: huongag2013@gmail.com

Điện thoại: 0909.679.605


a. Trách nhiệm:

– Theo dõi, quản lý sinh hoạt Tuần lễ công dân.

– Khảo sát ý kiến HSSV hàng năm.

– Trực hành chánh phòng.

– Giám sát hoạt động dạy và học xưởng khu II: phòng máy CNTT, xưởng May, xưởng Cơ khí chế tạo, xưởng Xây dựng, xưởng Điện.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b. Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

5. NHÂN VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

Email: nguyentuankiet_tcdnag@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0949.191.902


a. Trách nhiệm:

– Quản lý, hướng dẫn theo dõi và báo cáo việc thực hiện chế độ chính sách cho HSSV (miễn giảm, dân tộc, thương binh,….).

– Nội dung sinh hoạt hàng tuần.

– Quản lý, theo dõi việc đề nghị cấp thẻ qua phà cho HSSV.

– Cấp thẻ HSSV.

– Quản lý theo dõi học bổng ngoài ngân sách cho HSSV: học bổng Xổ số kiến thiết, Doãn Tới, Huỳnh Thiện Nghệ, Cựu GV-SV Kỹ thuật…

– Giám sát hoạt động dạy và học xưởng thực hành: tầng trệt, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 (khu mới).

– Giám sát: báo cáo công việc định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo đột xuất các vấn đề cần xử  lý ngay.

– Phối hợp phòng Tài chính – Kế toán, Khoa về việc thu học phí HSSV.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b. Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

6. NHÂN VIÊN

 Họ và tên: Huỳnh Thanh Tuyết Liên

Email: tuyetlien123@gmail.com

Điện thoại: 0855003344


a.Trách nhiệm:

– Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Phòng.

– Tổng hợp báo cáo của phòng: tháng, quý, năm.

– Lập kế hoạch hoạt động hàng tháng.

– Xây dựng kế hoạch, lịch sinh hoạt chào cờ hàng tháng.

– Chịu trách nhiệm chính bộ phận một cửa: tiếp nhận, theo dõi, trả lời…. mọi vấn đề liên quan đến HSSV.

– Phụ trách đưa thông tin của phòng lên website của trường theo yêu cầu của Trưởng phòng; tải các thông tin có liên quan đến phòng.

– Quản lý cấp giấy chứng nhận hiện học cho HSSV, sổ ưu đãi giáo dục, thẻ thư viện…

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

7. NHÂN VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Linh

Email: khanhlinhnguyen2311@gmail.com

Điện thoại: 0981260861


a.Trách nhiệm:

– Quản lý HSSV (danh sách, hộ tịch, người dân tộc, nam/nữ,…).

– Báo cáo sĩ số hàng tháng.

– Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật, xóa kỷ luật.

– Lập quyết định xử lý kỷ luật HSSV, quyết định xóa tên HSSV và các quyết định có liên quan đến HSSV: bảo lưu kết quả, kỷ luật, xóa kỷ luật,… trình Trưởng phòng phê duyệt. Trình quyết định để Ban Giám Hiệu phê duyệt.

– Theo dõi, thống kê HSSV bị xử lý kỷ luật và đến hạn xóa kỷ luật.

– Quản lý HSSV rèn luyện hè.

– Kiểm tra, tiếp nhận đơn xác nhận hiện học để vay vốn của HSSV.

– Giám sát hoạt động dạy và học: dãy A, B, T.

– Giám sát: báo cáo công việc định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo đột xuất các vấn đề cần xử  lý ngay.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

8. NHÂN VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Văn Phong

Email: phongcdnag@yahoo.com

Điện thoại: 0383014271 hoặc 0916533313


a.Trách nhiệm:

– Giám sát hoạt động dạy và học: dãy C cũ (tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4), xưởng Nấu ăn, phòng máy Công nghệ thông tin (Khu hiệu bộ).

– Giám sát: báo cáo công việc định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo đột xuất các vấn đề cần xử  lý ngay.

– Phụ trách công tác lần vết Học sinh – Sinh viên.

– Theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện vệ sinh toàn trường.

– Theo dõi, giám sát hoạt động hè của các lớp.

– Phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh của Phòng (theo Kế hoạch của Trường).

– Hỗ trợ quản lý đội cờ đỏ Đoàn Khoa.

– Trực tiếp thực hiện các hoạt động phối hợp giữa phòng Công tác Học sinh – Sinh viên và Đoàn trường.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

9. NHÂN VIÊN

Họ và tên: Hà Minh Tân

Email:minhtan9c@yahoo.com.vn

Điện thoại:0763262133


a.Trách nhiệm:

– Quản lý, theo dõi HSSV ngoại trú.

– Quản lý hồ sơ nhập học của HSSV.

– Theo dõi, quản lý thời khóa biểu toàn trường.

– Tổng hợp, báo cáo tình hình HSSV vi phạm cờ đỏ hàng tuần, hàng tháng.

– Tổng hợp ghi nhận hoạt động dạy và học hàng tháng.

– Giám sát hoạt động dạy và học: dãy C mới (tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4).

– Giám sát: báo cáo công việc định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo đột xuất các vấn đề cần xử  lý ngay.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

b.Báo cáo:

Hàng tháng báo cáo thực hiện công việc được giao. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng./.