I. Giới thiệu:

1. Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác với doanh nghiệp.

– Công tác quản lý công tác thư viện.

– Công tác tự kiểm định chất lượng GDNN, chương trình đào tạo.

– Công tác quàn lý đảm bảo chất lượng GDNN.

2.Nhiệm vụ:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề.

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng GDNN, tự kiểm định chương trình đào tạo.

– Thực hiện công tác quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng GDNN.

– Quản lý hoạt động Thư viện.

– Quản lý công tác nghiên cứu khoa học.

– Phối hợp các phòng, khoa, giáo viên, các đoàn thể có liên quan tổ chức nghiên cứu các bài tập mới, các đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, triển khai công nghệ ứng dụng vào thực tập sản xuất.

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

– Chủ trì việc chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học.

– Liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp để thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng, xây dựng, điều chỉnh chương trình giảng dạy, thực tập tại doanh nghiệp.

– Giới thiệu việc làm khi HS-SV tốt nghiệp ra trường.

– Tìm kiếm đối tác, hợp tác, các dự án quốc tế và trong nước.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QHDN

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1. Trần Mỹ Hạnh
tmyhanh@gmail.com
0909.050383
Trưởng phòng – Phụ trách chung, phân công và kiểm tra các mặt công tác của các thành viên trong phòng. TB.TTĐT, UV Đảng ủy.
– Đại diện phòng trong các Hội đồng mà phòng là thành viên.
– Tham gia biên soạn các quy chế, ký các loại giấy tờ theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.
– Tìm kiếm đối tác, hợp tác, các dự án quốc tế.
– Chủ trì việc chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tập sản xuất.
– Quản lý hoạt động NCKH, TBĐT tự làm, SKKN.
2. Nguyễn Thành Sang
nguyensangcdnag
@gmail.com
0919.543.779
Phó trưởng phòng – Xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo trình độ CĐ, TC, SC. BT.Chi bộ PĐT
– Tham mưu giao khối lượng công tác giảng dạy và các công tác khác cho giảng viên hệ CĐ, TC, SC.
– Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.
– Phụ trách công tác tuyển sinh.
– Theo dõi thực hiện thi GVG, HSSV giỏi.
– Quản lý hoạt động thư viện. Phần mềm quản lý đào tạo.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
3. Nguyễn Thị Bích Hạnh
nguyenhanh_cdn_ag
@yaho.com.vn
0918.544.532
Phó trưởng phòng – Quản lý hệ thống đám bảo chất lượng GDNN, trường chất lượng cao, công tác ISO. UYBCH.CĐCS. TV Ban TTĐT
– Thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng GDNN, đánh giá chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo.
-Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo theo yêu cầu cấp trên.
– Xây dựng kế hoạch đào tạo.
– Thanh tra đào tạo.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
4. Nguyễn Thị Kim Hoàng
kimqui98@yahoo.com
0985102032
Nhân viên – Quản lý toàn diện các lớp liên kết. TT. Công đoàn
– Sắp xếp lịch học, lịch thi cụ thể cho các lớp ngoài ngân sách và liên kết.
– Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp ngoài ngân sách và liên kết.
– Giúp mời GV giảng (nếu cần).
– Tham mưu các điều kiện cơ sơ vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo liên kết.
– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng của phòng, soạn thảo các báo cáo, biên bản các cuộc họp phòng, chi bộ.
– Thư ký ban Hệ thống đảm bảo chất lượng.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
5. Phan Tường Duy
duyphantuong@gmail.com
0907020779
Nhân viên – Theo dõi thực hiện chương trình, kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo độ sơ cấp, thường xuyên; lưu trữ hồ sơ quản lý trình độ sơ cấp, thường xuyên.
– Lưu trữ, thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
– Tổng hợp kết quả xét lên lớp, tốt nghiệp của các trình độ đào tạo.
– Tổng hợp kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp.
– Tiếp nhận, thống kê đơn thi lại tốt nghiệp.
– Quản lý phôi bằng, chứng chỉ.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
6. Mong Phước Phương Du
phuongdu.pnt@gmail.com
0989.294.141
Nhân viên – Theo dõi thực hiện hệ thống Đảm bảo chất lượng; Tổng hợp đánh giá và cải tiến hệ thống.
– Phối hợp với P.CTHSSV thực hiện khảo sát DN theo yêu cầu.
– Phối hợp các Khoa lập KH tổ chức cho HSSV đi TT tại DN.
– Liên hệ với DN để giao dịch về việc đào tạo, bồi dưỡng, điều chỉnh chương trình giảng dạy.
– Giới thiệu việc làm khi HSSV tốt nghiệp ra trường.
– Quản lý tài sản của Phòng.
– Công tác văn thư lưu trữ của Phòng.
– Thư ký ban ISO.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
7. Nguyễn Văn Thiệt
nguyenvanthiet1978
@yahoo.com.vn
0915566043
Nhân viên – Quản lý tài sản thư viện.
– Phục vụ bạn đọc.
– Nhập, xuất và quản lý các loại ấn chỉ, biểu mẫu.
– Tổng hợp lên danh mục tên sách, tài liệu tham khảo cần bổ sung/thanh lý.
– Trưng sách theo chủ đề theo kế hoạch
– Thực hiện báo cáo, thống kê hoạt động thư viện.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
8. Trương Lê Hiệp Phát
hiepphatspkt@gmail.com
0917.492.434
Nhân viên – Quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC.
– Theo dõi và kiểm tra sổ sách đào tạo trình độ CĐ, TC
– Cấp bảng điểm cho trình độ TC, Cao đẳng.
– Thư ký Hội đồng tự đánh giá KĐ chất lượng dạy nghề của Trường.
– Thực hiện công tác tuyển sinh
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.