Phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp

I. GIỚI THIỆU:

1. Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác với doanh nghiệp.

– Công tác quản lý công tác thư viện.

– Công tác tự kiểm định chất lượng GDNN, chương trình đào tạo.

– Công tác quàn lý đảm bảo chất lượng GDNN.

2.Nhiệm vụ:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề.

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

– Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng GDNN, tự kiểm định chương trình đào tạo.

– Thực hiện công tác quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng GDNN.

– Quản lý hoạt động Thư viện.

– Quản lý công tác nghiên cứu khoa học.

– Phối hợp các phòng, khoa, giáo viên, các đoàn thể có liên quan tổ chức nghiên cứu các bài tập mới, các đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, triển khai công nghệ ứng dụng vào thực tập sản xuất.

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

– Chủ trì việc chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học.

– Liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp để thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng, xây dựng, điều chỉnh chương trình giảng dạy, thực tập tại doanh nghiệp.

– Giới thiệu việc làm khi HS-SV tốt nghiệp ra trường.

– Tìm kiếm đối tác, hợp tác, các dự án quốc tế và trong nước.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QHDN

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÂN CÔNG

KIÊM NHIỆM

1

Trần Mỹ Hạnh

- Trưởng Phòng, phụ trách chung, đại diện phòng trong các Hội đồng mà phòng là thành viên.

- Tham gia biên soạn các quy chế, ký các loại giấy tờ theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

- Kiểm tra nội bộ.

- Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng GDNN của Trường.

- Tìm kiếm đối tác, hợp tác, các dự án quốc tế.

- Quản lý hoạt động NCKH, TBĐT tự làm. Chủ trì việc chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tập sản xuất.

- Phân công và kiểm tra các mặt công tác của các thành viên trong Phòng.

UVTT Ban kiểm tra nội bộ, Ban TTND,  UV BCH ĐB.

2

Nguyễn T. Bích Hạnh

Phó trưởng phòng. Quản lý hệ thống đám bảo chất lượng GDNN, trường chất lượng cao.

- Thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng GDNN, đánh giá chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo.

- Quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng, trường chất lượng cao

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo theo yêu cầu cấp trên.

- Kiểm tra nội bộ.

- Các công  việc khác do Trưởng phòng phân công.

UV Ban kiểm tra nội bộ  UV. BCH  Công đoàn.

3

Nguyễn Thành Sang

Phó Trưởng phòng.

- Xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo trình độ CĐ, TC, SC.

- Tham mưu giao khối lượng công tác giảng dạy và các công tác khác cho giảng viên hệ CĐ, TC, SC.

- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.

- Phụ trách công tác tuyển sinh.

- Theo dõi thực hiện tổ chức thi GVG, HSSV giỏi.

- Quản lý hoạt động thư viện.

- Quản lý hệ đào tạo vừa làm vừa học, liên kết đào tạo.

- Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng GDNN của Trường

- Các công  việc khác do Trưởng phòng phân công.

BT. Chi bộ

UV BCH ĐB

4

Trương Lê Hiệp Phát

- Quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC. Theo dõi và kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC.

- Cấp bảng điểm cho trình độ TC, Cao đẳng.

- Thư ký Hội đồng tự đánh giá KĐ chất lượng GDNN của Trường.

- Thực hiện công tác tuyển sinh.

- Quản lý tài sản thư viện.

- Nhập, xuất và quản lý các loại ấn chỉ, biểu mẫu.

-  Các công  việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

5

Nguyễn Thị Kim Hoàng

- Quản lý toàn diện các lớp NNS, liên kết.

- Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp ngoài ngân sách và liên kết.

- Giúp mời GV giảng (nếu cần).

- Tham mưu các điều kiện cơ sơ vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo liên kết.

- Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng của phòng, soạn thảo các báo cáo, biên bản các cuộc họp phòng, chi bộ.

- Thư ký ban Hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Theo dõi chấm công,  Tổng hợp đánh giá thi đua của Phòng.

- Hệ thống sắp xếp, biên mục hồ sơ lưu trữ của Phòng.

- Đề xuất trang bị văn phòng phẩm.

- Các công  việc khác do Trưởng phòng phân công.

Tổ trưởng Công đoàn

6

Phan Tường Duy

- Theo dõi thực hiện chương trình, kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo độ sơ cấp, thường xuyên; lưu trữ hồ sơ quản lý trình độ sơ cấp, thường xuyên.

- Lưu trữ, thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

- Tổng hợp kết quả xét lên lớp, tốt nghiệp của các trình độ đào tạo.

- Tổng hợp kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp.

- Tiếp nhận, thống kê đơn thi lại TN của HSSV các hệ đào tạo.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi và đối chiếu học phí, lệ phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

7

Mong Phước Phương Du

- Theo dõi thực hiện hệ thống Đảm bảo chất lượng; Tổng hợp đánh giá và cải tiến hệ thống.

- Phối hợp với P.CTHSSV thực hiện khảo sát DN theo yêu cầu

- Phối hợp các Khoa lập KH tổ chức cho HSSV đi TT tại DN.

- Liên hệ với DN để giao dịch về việc đào tạo, bồi dưỡng, điều chỉnh chương trình giảng dạy.

- Giới thiệu việc làm khi HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Quản lý tài sản của Phòng,

- Công tác văn thư lưu trữ của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

Là thành viên của Tổ Truyền thông, Ban biên tập web

8

Nguyễn Hữu Trường

  • Theo dõi và quản lý hệ thống Server toàn trường.
  • Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng của Trường
  • Quản lý phòng chuyển đổi số (phòng họp trực tuyến, phòng media, phòng học liệu, phòng kỹ thuật)
  • Quản lý thư viện điện tử và Tham mưu các điều kiện cơ sở vật chất cho thư viện điện tử hoạt động hiệu quả.
  •  Thực hiện công tác truyền thông của Phòng.
  •  Hỗ trợ công tác tuyển sinh online.
  •  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Là thành viên của Tổ Truyền thông,  Ban biên tập Web