I. Giới thiệu.

1.Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỹ luật, hành chánh tổng hợp.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đối nội và đối ngoại của Trường.

2.Nhiệm vụ:

– Công tác nghiên cứu, xây dựng cũng cố tổ chức bộ máy quy chế làm việc

– Công tác quản lý cán bộ viên chức, chế độ chính sách và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

– Công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác hành chánh, văn thư, lưu trữ.

– Quản lý đất và các công trình công cộng.

II. Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức – hành chánh 

phân công nhiệm vụ Phòng Tổ chức – Hành chính
Năm 2019

1. Ông Nguyễn Văn Học – Trưởng phòng

Phụ trách chung về mọi hoạt động của phòng và phụ trách trực tiếp các công việc sau:

– Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự (quy hoạch, bổ nhiệm…)

– Quản lý Hồ sơ đất.

– Quản lý Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho công tác bảo vệ.

– Quản lý, sử dụng các xe ô tô phục vụ công tác.

– Quản lý công tác nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức và công tác đánh giá, phân loại viên chức.

– Công tác bảo vệ nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác an ninh trật tự, kỷ cương nề nếp sinh hoạt trong nhà trường.

– Tham mưu Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Công tác dân vận.

– Quản lý chế độ, chính sách (BHXH, BHYT, BHTN…)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Đinh Thu Hà – Phó Trưởng phòng

– Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

– Quản lý giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của trường Cao đẳng nghề An Giang (con dấu ướt và con dấu nổi).

– Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in ấn.

– Hỗ trợ, tư vấn pháp lý các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

– Quản lý công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

– Quản lý công tác thi đua -khen thưởng của Khối và toàn trường.

– Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

– Phụ trách và phân công soạn thảo các loại báo cáo, chương trình công tác.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Nguyễn Thái Bích Phượng – Bí thư chi bộ

– Báo cáo về tổ chức, nhân sự, báo cáo thống kê, số lượng, chất lượng viên chức, báo cáo Kiểm định chất lượng dạy nghề, báo cáo tình hình tư tưởng, tâm trạng và các dư luận xã hội.

– Quản lý hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

– Quản lý hồ sơ tổ chức nhân sự, tuyển dụng, kỷ luật, soạn thảo HĐLĐ.

– Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Phụ trách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, nâng ngạch, thâm niên vượt khung.

– Phụ trách công tác lễ hội.

– Báo cáo phòng chống tham nhũng.

– Biên tập nội dung website của trường.

– Báo cáo việc thực hiện báo cáo phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quy chế 1835 của UBND tỉnh ngày 16/6/2017.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

4. Trần Thị Minh Nguyệt

– Báo cáo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, an ninh trật tự, quốc phòng – an ninh, phòng chống ma túy.

– Báo cáo tổng hợp số liệu, thống kê giáo dục nghề nghiệp.

– Phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

– Quản lý hồ sơ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

– Theo dõi chế độ nghỉ phép của cán bộ, viên chức.

– Công tác cải cách hành chính (PAPI, QĐ 1135 về công bố công khai, công tác cải cách hành chính).

– Thông báo nghỉ lễ, nghỉ tết.

– Hồ sơ xin xuất – nhập cảnh (đi nước ngoài).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu và các giấy xác nhận cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

– Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng dạy nghề.

5. Lê Nguyễn Diễm Hương – Tổ trưởng công đoàn

– Tổng hợp thi đua tháng, công tác thi đua năm học, công tác thi đua của phòng và thi đua khối văn hóa- xã hội.

– Báo cáo tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của trường.

– Báo cáo Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận.

– Phụ trách về phụ cấp thâm niên nghề; hỗ trợ công tác văn thư.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

6. Hồ Quang Trường

– Quản lý văn bản đến.

– Thực hiện công tác lưu trữ.

– Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác của phòng TCHC.

– Thực hiện công tác in ấn.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7. Ngô An Giang

– Quản lý văn bản đi.

– Thực hiện chữ ký số công văn đi theo quy định.

– Quản lý và sử dụng các con dấu của trường.

– Hỗ trợ công tác in ấn.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

8. Trương Thái Hiền – Tổ trưởng tổ Bảo vệ

– Lập kế hoạch phân công trực bảo vệ; quản lý, sử công cụ hỗ trợ và làm thủ tục đăng ký Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ khi đến hạn.

– Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng; công tác PCCC.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

9. Các nhân viên bảo vệ:

– Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công./.