I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng.

– Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi hằng năm.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính;

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả, đúng chế độ, đúng qui định.

2. Nhiệm vụ

– Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hằng năm, nhiều năm

– Tham mưu việc thay đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về quản lý tài chính khác

– Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm

– Tổ chức thực hiện dự toán hằng năm và các khoản thu chi khác theo chỉ đạo Hiệu trưởng

– Thực hiện dự toán chi các khoản chi theo đúng chế độ, qui định; các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán.

– Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính.

– Tham gia chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

– Bảo đảm an toàn thu, chi quỹ tiền mặt.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch thu, chi ngân sách theo qui định với Kho bạc.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại .

– Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định

– Thực hiện đầy đủ công tác kế toán theo qui định Nhà nước

– Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định Nhà nước.

– Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến tài chính theo sự phân công của Hiệu trưởng

         II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Trương Thị Kim Tú

 

 

 

         

Kế toán trưởng

– Thực hiện các công việc do Ban Giám hiệu phân công

– Quản lý điều hành công tác Tài chính – Kế toán

– Lập và phân bổ dự toán thu chi hàng năm

– Theo dõi kinh phí dự án ODA

– Phụ trách công tác tự kiểm định chất lượng về tài chính

 

 

2

 

 

 

Nguyễn T.Hương Giang

 

 


P.Trưởng phòng

 

– Thay thế giải quyết và điều hành các công việc của Phòng Tài chính kế toán khi Kế toán trưởng nghỉ phép

– Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng của phòng Tài chính-Kế toán

– Báo cáo quyết toán theo định kỳ.

– Theo dõi; kiểm kê; báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ

– Cung cấp số liệu thống kê tài chính cho các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu

– Theo dõi kinh phí dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề An Giang


3

 

Lê Thị Vân An

 

Nhân viên

– Kiểm soát chi các hồ sơ thanh toán với Kho bạc.

– Phụ trách công tác ISO của phòng Kế toán

– Phụ trách tổ công đoàn, kế toán Đảng ủy

 

 4

Lê Minh Hải

 

Nhân viên

– Theo dõi học phí hệ liên kết đào tạo.

– Theo dõi các loại kinh phí gồm: Quỹ cơ quan; Quỹ khác; Chi phí đào tạo cán bộ

 

5

 

Nguyễn Thành Triều 

 

Nhân viên

– Kế toán thanh toán kinh phí NSNN, kinh phí chương trình mục tiêu.

– Kế toán tổng hợp vật tư

– Tổng hợp kê khai thuế TNCN.

 

 

6

Trần Thị Ngọc Hương

 


Nhân viên

 

– Theo dõi nguồn thu sự nghiệp gồm: Học phí chính quy, học phí vừa làm vừa học, Lệ phí xét tuyển, Dịch vụ, Ký túc xá.

– Quản lý lưu trữ công văn của Phòng


7

Võ Thị Tuyết

Thủ quỹ

 

-Thực hiện thu chi quỹ tiền mặt.

 

     Địa chỉ liên hệ

Phòng Tài chính – Kế toán – Trường Cao Đẳng Nghề An Giang,

165A Trần Hưng Đạo – P. Bình Đức – TP. Long Xuyên – An Giang

Email:  truongkimtu74@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0763.954339 – 0763.954033