Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử trong nhà trường;

2. Áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên (HSSV) đang công tác và học tập tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Điều 2. Mục đích

1. Quy định các chuẩn mực ứng xử của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ và HSSV trong quá trình học tập tại trường, nhằm xây dựng môi trường văn minh và tăng cường tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong nhà trường.

2. Quy định quy tắc ứng xử là cơ sở để giám sát nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước và nhà trường; để đánh giá, xếp loại nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động hàng năm; xử lý trách nhiệm khi nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác.

3. Quy tắc ứng xử là cơ sở giám sát HSSV trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước và nhà trường; để đánh giá, xếp loại rèn luyện, xử lý trách nhiệm khi HSSV vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong quá trình học tập, rèn luyện tại nhà trường.

4. Xây dựng môi trường giáo dục và đào tạo tích cực, văn minh, thân thiện.

CHƯƠNG II QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 3. Ứng xử với những quy định của Nhà nước và nhà trường

1. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những quy định của nhà trường.

2. Thực hiện đúng những quy định trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Quy định về chuẩn mực đạo đức và các quy định khác của pháp luật.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, luôn phấn đấu vì mục tiêu phát triển nhà trường và đơn vị, tôn trọng, bảo vệ danh dự nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

Điều 4. Ứng xử với HSSV

1. Luôn tôn trọng, lắng nghe, hiểu tâm tư, nguyện vọng của HSSV, luôn đặt tình thương và trách nhiệm lên hàng đầu; đối xử công bằng đối với mỗi HSSV.

2. Khi HSSV tích cực học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ cần tuyên dương khen thưởng; xử lý triệt để các vi phạm của HSSV; không xúc phạm nhân phẩm của HSSV.

Điều 5. Thực hiện đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, thực hiện chủ động, đầy đủ, tận tụy, có chất lượng những nhiệm vụ được phân công. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để vận dụng vào công việc, công tác có hiệu quả.

2. Có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động; có tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu và các hành vi khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.

3. Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động.

Điều 6. Thể hiện lối sống, tác phong

1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó đi lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hài hòa với tập thể, phù hợp với môi trường giáo dục và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; ủng hộ, khuyến khích những lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ giao tiếp; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục và không gây phản cảm.

5. Trung thực, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.

6. Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại.

Điều 7. Ứng xử với phụ huynh, người dân và các cơ quan khi đến làm việc tại nhà trường

1. Văn minh, lịch sự khi giao tiếp . Luôn thể hiện thái độ , cử chỉ, lời nói khiêm tốn, hòa nhã, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người đến làm việc tại trường;

2. Công tâm, tận tụ y khi thi hành công vụ.

3. Phải nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc.

4. Không cung cấp tùy tiện các thông tin của nhà trường, của viên chức cho người khác biết (khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép).

Điều 8. Ứng xử trong hội họp

Phải nắm được nội dung, chủ đề cuộc họp , hội thảo, hội nghị; chủ động chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu. Có mặt đúng giờ để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ quy định củ a Ban Tổ chức điều hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Trong khi họp:

1. Tắt điện thoạ i di động hoặc để ở chế độ rung , không làm ảnh hưởng đến người khác và nội dung buổi họp.

2. Giữ trật tự , tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng ; không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp; phát biểu ý kiến theo điều hành của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức.

Điều 9. Những hành vi không được làm

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với HSSV, đồng nghiệp, phụ huynh và những cá nhân đại diện các cơ quan khác khi đến làm việc tại nhà trường.

2. Gian lận, thiếu trung thực khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với HSSV; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của HSSV và đồng nghiệp.

4. Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp và HSSV, làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và HSSV.

5. Gây bè phái, cục bộ, làm mất đoàn kết trong tập thể, đơn vị.

6. Sử dụng lớp học làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, những quy định của nhà trường.

7. Thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc hoặc làm chậm tiến độ công việc; đi trễ, về sớm; bỏ giờ làm việc, giờ dạy, vi phạm quy chế đào tạo làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp, chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường.

8. Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín dị đoan; sử dụng, lưu trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại trong khuôn viên nhà trường.

CHƯƠNG III QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HSSV

Điều 10. Ứng xử với bản thân

1. Tôn trọng bản thân và gia đình, không làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến danh dự bản thân và gia đình; có lòng tự tôn, tự giác, tính trung thực, sự khiêm tốn.

2. Sống có lý tưởng, có hoài bão, có ý thức tự lập, tự phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị.

3. Là công dân tốt ở nơi cư trú.

Điều 11. Ứng xử với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động trong nhà trường

1. Kính trọng, lễ phép, đúng mực trong giao tiếp với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động; nghiêm cấm sử dụng mạng xã hội để bình luận thiếu tính xây dựng về nhà trường, về cá nhân nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động của nhà trường.

2. Có thái độ tích cực khi đóng góp ý kiến và nguyện vọng của mình một cách thẳng thắn, chân thành, trung thực và mang tính xây dựng đối với nhà trường, các đơn vị trực thuộc trường, với từng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động.

3. Có tinh thần đấu tranh, chống những hành vi vụ lợi cá nhân, lợi dụng việc chung để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối quan hệ thầy và trò trong nhà trường. Báo cáo và đề nghị nhà trường làm sáng tỏ mọi hành vi trù dập, đe dọa, gợi ý tiêu cực của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động của nhà trường với HSSV.

Điều 12. Ứng xử với khách đến thăm và làm việc tại nhà trường

1. Khi có các đoàn khách đến thăm và làm việc với nhà trường, HSSV cần thể hiện thái độ ân cần, lễ phép, lịch thiệp khi giao tiếp.

2. Hướng dẫn, giải thích trong giới hạn cho phép và hiểu biết của mình đối với khách khi khách có yêu cầu.

Điều 13. Ứng xử với việc học tập, rèn luyện

1. Thực hiện nghiêm các quy chế trong nhà trường như Quy chế đào tạo, Quy chế công tác học sinh – sinh viên, Quy chế rèn luyện, Quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường, chấp hành các luật, quy định về giao thông.

2. Có ý thức tự giác, tự học và tích cực chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia thảo luận trong quá trình học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tế công việc và cuộc sống.

3. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng và các phong trào thi đua trong và ngoài nhà trường phát động; có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng sống và học tập.

Điều 14. Ứng xử với bạn trong trường

1. Luôn tôn trọng, hòa nhã, chân thành, thân thiện.

2. Đối xử bình đẳng về dân tộc, tôn giáo, giới tính với mọi người.

3. Phải chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và cuộc sống.

4. Thể hiện đức tính khiêm tốn, cầu thị.

5. Sử dụng ngôn từ trong sáng; không nói tục, gây gổ, đánh nhau, gây mất đoàn kết.

Điều 15. Ứng xử văn hóa với môi trường và cơ sở vật chất nhà trường

1. Tạo môi trường văn minh, hiện đại và chuẩn mực; có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường, cơ sở vật chất của nhà trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. Không ăn, uống trong lớp học, phòng học; phải bỏ rác đúng nơi quy định.

3. Thực hiện theo hướng dẫn an toàn khi sử dụng thiết bị, tài sản của nhà trường; không cố ý gây thiệt hại tài sản nhà trường.

4. Thông báo ngay cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động của nhà trường về bất kỳ mối nguy hiểm nào đang xảy ra do sự cố về thiết bị, tài sản của trường.

5. Không treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

6. Không chặt, phá cây xanh; không tự ý viết, vẽ, dán trên tường, bàn, ghế trong phòng học, phòng họp, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn viên trường.

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện

1. Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể nhà trường triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử đến nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và HSSV.

2. Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể của trường, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và HSSV có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quy tắc ứng xử này.

3. Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với Công đoàn cơ sở có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy tắc ứng xử này đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động.

4. Phòng Công tác HSSV phối hợp với Đoàn Thanh niên có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy tắc ứng xử này đối với HSSV trong nhà trường.

Điều 17. Khen thưởng, kỷ luật

1. Những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này, Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường tuyên dương, khen thưởng theo quy định.

2. Những đơn vị và cá nhân không thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này tùy vào mức độ, Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét xử phạt hoặc xử lý kỷ luật theo quy định./.