Năm 2018, trường Cao đẳng nghề An Giang chiêu sinh thường xuyên các lớp sơ cấp nghề như sau:
25/12/2020 88