Sơ đồ tổ chức

Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề An Giang trực thuộc Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với 13 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 155 đồng chí, trong đó có 1 chi bộ HSSV. Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với 12 tổ công đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Tỉnh Đoàn An Giang với 07 chi đoàn.

Bộ máy tổ chức gồm:

Ban Giám hiệu gồm:

HIỆU TRƯỞNG:

Ông Nguyễn Thanh Hải

Di động: 0913.175.322

 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Ông NGUYỄN NGỌC MINH

Điện thoại: 0296.3956761

Di động: 0918.754.308

Email: nminhcdnag@gmail.com

hoặc: nnminh02@angiang.gov.vn

 


 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Điện thoại: 0296.3952344

Di động: 0919.017.768

Email: nguyenhungcuong_tcndag@yahoo.com.vn

hoặc: nhcuong03@angiang.gov.vn

 


Các phòng chức năng:

Gồm 5 phòng: Phòng Đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản trị – Thiết bị, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

Các khoa:

Gồm có 07 khoa: Khoa Công nghệ Thông tin, khoa Cơ khí, khoa Điện, khoa Xây dựng, khoa Du lịch – Công nghệ thời trang, khoa Kinh tế, khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp.

Nhân sự hiện nay 240 cán bộ, giáo viên, nhân viên./.