Nhà trường gồm 1 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối Dân chính Đảng với 11 chi bộ trực thuộc trong đó có 1 chi bộ là học sinh sinh viên tổng cộng có 117 đảng viên, 01 tổ chức công đoàn Nhà trường trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với 16 tổ công đoàn trực thuộc; 1 tổ chức Đoàn TN. Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc tỉnh Đoàn An Giang với 4 chi đoàn giáo viên và hơn 100 chi đoàn học sinh.

Sơ đồ tổ chức:

Bộ máy tổ chức gồm:

Ban Giám hiệu gồm:

 

Hiệu trưởng: Ông HUỲNH THANH QUANG

Điện thoại: 0296.3853151 (0913.970434)

Email:  quanghuynh.cdnag@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng: Ông NGUYỄN NGỌC MINH

Điện thoại: 0296.3956761 (0918.754308)

Email: nnminhcdnag@yahoo.com.vn

 

Phó Hiệu trưởng: Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Điện thoại: 0296.3952344 (0919017768)

Email: nguyenhungcuong_tcndag@yahoo.com.vn

hoặc: nhcuong03@angiang.gov.vn

Các phòng chức năng:

Gồm 6 phòng: Phòng đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản trị – Thiết bị, Phòng Khoa học Công Nghệ – Quan hệ Doanh Nghiệp, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

Các khoa:

Gồm có khoa Công nghệ Thông tin, khoa Cơ khí Động lực, khoa Cơ khí Chế tạo máy, khoa Điện, khoa Xây dựng, khoa Du lịch – Công nghệ thời trang, khoa Kinh tế, khoa Đại cương, khoa Sư phạm Dạy Nghề.

Nhân sự hiện nay của trường là hơn 200 cán bộ giáo viên