Nhà trường gồm 1 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối Dân chính Đảng với 14 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 165 đồng chí, trong đó có 1 chi bộ HSSV. Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với 13 tổ công đoàn trực thuộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Tỉnh Đoàn An Giang với 07 chi đoàn.

Sơ đồ tổ chức:

Bộ máy tổ chức gồm:

Ban Giám hiệu gồm:


HIỆU TRƯỞNG:

Ông HUỲNH THANH QUANG

Điện thoại: 0296.3853151

Di động: 0913.970434

Email: quanghuynh.cdnag@gmail.comPHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Ông NGUYỄN NGỌC MINH

Điện thoại: 0296.3956761

Di động: 0918.754308

Email: nminhcdnag@gmail.com

hoặc: nnminh02@angiang.gov.vnPHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Điện thoại: 0296.3952344

Di động: 0919017768

Email: nguyenhungcuong_tcndag@yahoo.com.vn

hoặc: nhcuong03@angiang.gov.vn


Các phòng chức năng:

Gồm 5 phòng: Phòng Đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Quản trị – Thiết bị, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

Các khoa:

Gồm có 08 khoa: Khoa Công nghệ Thông tin, khoa Cơ khí, khoa Điện, khoa Xây dựng, khoa Du lịch – Công nghệ thời trang, khoa Kinh tế, khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp

Nhân sự hiện nay hơn 260 cán bộ, giáo viên, nhân viên./.