“Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Sự vĩ đại trong tư tưởng của Bác về bình đẳng giới đã thể hiện khi Người còn chưa phải là lãnh tụ được mọi người thừa nhận; khi phần lớn các trí thức yêu nước Việt Nam thời đó chỉ nghĩ đến giải phóng dân tộc chứ chưa nghĩ đến giải phóng phụ nữ, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Người.

Bình đẳng giới là vấn đề Bác đặc biệt quan tâm trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, lúc sinh thời, Người đã từng khẳng định: “Công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình”.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phụ nữ chiếm một nửa nhân loại, nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội, theo Người, “Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng “; “Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”.

Vì sao Bác lại khẳng định như vậy?

Sống dưới chế độ phong kiến, ảnh hưởng của Nho giáo, hơn ai hết, Bác là người hiểu rõ rằng: Trong xã hội, người phụ nữ là người bị áp bức, chịu đau khổ và thiệt thòi nhiều nhất. Dưới chế độ phong kiến, người phụ nữ không được coi trọng – “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. “Đàn bà phải quanh quẩn trong bếp”.

Trong khi đó, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng, sẵn sàng đi với cách mạng. Người phụ nữ còn có chức năng đặc biệt: tái sản xuất sức lao động cho xã hội, thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của gia đình. Do đó, Người đề ra nhiệm vụ cho Đảng phải chăm lo giải phóng phụ nữ.

tam_nhin_vuot_thoi_dai_cua_Bac

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề quyền bình đẳng của phụ nữ không chỉ xuất phát từ tinh thần nhân đạo cộng sản mà còn xuất phát từ một niềm tin sáng suốt về khả năng lao động sáng tạo hết sức to lớn, quan trọng của phụ nữ. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người phụ nữ ở thời đại nào cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong gia đình cũng như trong xã hội. Người luôn đề cao những tấm gương oanh liệt của các Bà Trưng, Bà Triệu để chị em thấy được rằng:

“Phụ nữ ta chẳng tầm thường
Đánh Đông dẹp Bắc làm gương để đời”

Mục tiêu “thực hiện nam nữ bình quyền” được bác nêu lên trong hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần tuyên bố với thế giới và quốc dân rằng: phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang hàng với đàn ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân. Tư tưởng “nam nữ bình quyền” của Chủ tịch Hồ Chí minh được thể chế hóa sớm nhất trong Điều 9 của Hiến pháp năm 1946, Bộ luật đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ” Đàn bà ngang hàng với quyền đàn ông về mọi phương diện, đó là cơ sở pháp lý để đấu tranh xóa bỏ chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến”. Và đến năm 1960 được cụ thể hóa bằng luật Hôn nhân gia đình xóa bỏ chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến.

Quan tâm tới vị trí của phụ nữ trong xã hội, Hồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở phụ nữ dưới chế độ ta là phải “hăng hái tham gia chính quyền”. Người còn nói, nếu cán bộ lãnh đạo là nữ mà ít, đấy cũng là một thiếu sót của Đảng.

Trong bản di chúc quý giá của Người có những dòng viết riêng cho phụ nữ Việt Nam “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” (Di chúc).

Những tư tưởng của Người về quyền bình đẳng của phụ nữ không những có giá trị đến hôm nay mà còn đến tận mãi mai sau. Tư tưởng ấy cũng cho mỗi chúng ta một bài học nhân văn: coi trọng con người, tất cả vì con người. Hơn bao giờ hết, người phụ nữ chúng ta ngày hôm nay cần phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tham gia lao động, học tập, sản xuất, mạnh dạn tích cực trong mọi lĩnh vực. Đó chính là con đường để phụ nữ tự giải phóng mình, để tiến nhanh, tiến kịp nam giới. Chúng ta phải phấn đấu, cố gắng không ngừng để xứng đáng 8 chữ vàng Bác Hồ viết tặng Phụ nữ Việt Nam” Anh Hùng- Bất khuất- Trung hậu – Đảm đang”, và “cần phải cố gắng nhiều để theo kịp chị em các nước bạn, góp phần nhiều hơn nữa trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội”như lời dặn của Bác./.

Ban TTCT-TT- CĐCS Trường Cao đẳng nghề An Giang