Trường Cao đẳng nghề An Giang xin thông báo phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề từ ngày 10/8/2020, như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm chung các mặt công tác của Trường; trực tiếp phụ trách một số mặt công tác sau đây:

– Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.

– Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển; tổ chức bộ máy, nhân sự; khoa học và công nghệ; tài chính; truyền thông và quan hệ công chúng; văn hóa, tư tưởng.

– Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa lớn và Ban quản lý dự án của nhà trường.

– Công tác quản lý điều hành kế hoạch- tài chính;

– Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên;

– Công tác thanh tra, thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

– Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp.

– Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác.

– Ngoài ra, còn thực hiện một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng.

Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành chịu trách nhiệm trực tiếp với Hiệu trưởng về các mặt công tác sau:

– Phụ trách công tác đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo;

– Quản lý điều hành kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch giảng dạy; kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp;

– Xây dựng và quản lý chương trình, tài liệu, giáo trình môn học;

– Quản lý công tác nghiên cứu khoa học;

– Chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng.

– Phụ trách các phòng, khoa: Phòng Đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp, khoa Du lịch – Công nghệ thời trang, khoa Cơ khí, khoa Kinh tế ;

– Ngoài ra, còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng.

Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm trực tiếp với Hiệu trưởng về các mặt công tác sau:

– Công tác Quản trị nhà trường;

– Quản lý cơ sở vật chất;

– Quản lý trang thiết bị dạy thực hành; quản lý công tác mua sắm vật tư, thiết bị, dụng cụ ở các khoa;

– Theo dõi, nghiệm thu từng phần các công trình xây dựng;

– Xây dựng kế hoạch quản lý học sinh; thi đua khen thưởng và xử lý học sinh vi phạm trong hoạt động đào tạo;

– Phụ trách các phòng, khoa: Phòng Quản trị – Thiết bị, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, khoa Điện, khoa Xây dựng;

– Phụ trách đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên.

– Ngoài ra, còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công./.