Thực hiện kế hoạch số 565-KH/ĐUCĐN, ngày 18/02/2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy trường tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

– Nội dung: Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 07/3/2019 (thứ năm).

– Địa điểm: Hội trường Khu Hiệu bộ.

– Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức.(trừ các đồng chí đã tham dự Hội nghị triển khai, quán triệt do Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vào ngày 28/02/2019)

– Tài liệu học tập: Đã gửi qua thư điện tử cho các đ/c Bí thư chi bộ. Yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ cung cấp tài liệu cho cán bộ, đảng viên, viên chức trước khi tham gia học tập, quán triệt.

Ban Thường vụ Đảng ủy trường đề nghị cấp ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc; trưởng các phòng, khoa thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức theo đúng đối tượng nêu trên tham dự đầy đủ và đúng thời gian nêu trên./.