THÔNG BÁO
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói số 01: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh năm 2019.

Kính gửi:

– Ông Phạm Hữu Minh Đạt;

– Bà Nguyễn Thị Kỷ;

– Bà Nguyễn Trần Yến Phương.

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-CĐN ngày 26/3/2019 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc thành lập Hội đồng đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-CĐN ngày 26/3/2019 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc Ban hành quy chế đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh;

Căn cứ Biên bản về việc đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh năm 2019 ngày 28/3/2019 của Trường Cao đẳng nghề An Giang;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-CĐN ngày 29/3/2019 của Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê Gói số 01: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh năm 2019,

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 01 nêu trên, nội dung như sau:

Tên nhà thầu trúng đấu giá: Ông Phạm Hữu Minh Đạt. Địa chỉ: Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

– Giá trúng đấu giá: 265.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/4/2019 đến 31/7/2020.

Trân trọng kính chào!./.