106564386

Thông báo thi tốt nghiệp phần chính trị và phần văn hoá (19/8/2019)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo và chương trình học tập của môn chính trị và các môn văn hóa năm học 2018 – 2019. Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp chính trị và các môn văn hóa như sau: 1. Thời gian ...

106564386

Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 01: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh năm 2019.

THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 01: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh năm 2019. Kính gửi: – Ông Phạm Hữu Minh Đạt; – Bà Nguyễn Thị Kỷ; – Bà Nguyễn Trần Yến Phương. Căn cứ Luật đấu giá tà...