106564386

Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 01: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh năm 2019.

THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 01: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh năm 2019. Kính gửi: – Ông Phạm Hữu Minh Đạt; – Bà Nguyễn Thị Kỷ; – Bà Nguyễn Trần Yến Phương. Căn cứ Luật đấu giá tà...

106564386

Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 02: Đấu giá cho thuê mặt bằng Nhà thi đấu đa năng năm 2019.

THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 02: Đấu giá cho thuê mặt bằng Nhà thi đấu đa năng năm 2019. Kính gửi: – Bà Lê Tố Như; – Bà Trần Thị Mộng Huyền. Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; C...