Thông tin về hệ thống Đảm bảo chất lượng

STT Ký hiệu văn bản Nội dung trích yếu Tải xuống
1. 02/ĐBCL Quyết định
Ban hành (lần 2) 06 quy trình
của Hệ thống đảm bảo chất lượng
Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
2. Không QUY TRÌNH
Ban hành 34 quy trình hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2019
Download
3. 02/ĐBCL Báo cáo
Kết quả đánh giá nội bộ lần 1/2019
Download
4. Không QUY ĐỊNH
Hệ thống bảo đảm chất lượng
của trường Cao đẳng Nghề An Giang
Download
5. Không QUY CHẾ
Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng, quản lý hệ thống
bảo đảm chất lượng trong Trường Cao đẳng Nghề An Giang
Download
6. 832/KH-CĐN-ĐT&QHDN KẾ HOẠCH
Xây dựng, vận hành,
đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng
Download
7. 1306/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ
bảo đảm chất lượng năm học 2018-2019
Download
8. 36/CĐN-ĐT&QHDN Hướng dẫn
Tự đánh giá (tự kiểm định)
chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Download
9. 1537/BC-CĐN BÁO CÁO
Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Download
10. 1538/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Thực hiện tự đánh giá chất lượng
giáo dục nghề nghiệp năm 2019
Download
11. Không KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ lần 1 năm 2019
Download
12. 63/QĐ-CĐN QUYẾT ĐỊNH
Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược,
chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng
và Hệ thống đảm bảo chất lượng
của Trường Cao đẳng Nghề An Giang
Download
13. Không MỤC TIÊU
Chất lượng năm 2019
Download
14. Không KẾ HOẠCH
Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019
Download
15. Không BÁO CÁO
Kiểm định chất lượng năm 2018
Download