STT Ký hiệu văn bản Nội dung trích yếu Tải xuống
1. Không QUY ĐỊNH
Hệ thống bảo đảm chất lượng
của trường Cao đẳng Nghề An Giang
Download
2. Không QUY CHẾ
Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng, quản lý hệ thống
bảo đảm chất lượng trong Trường Cao đẳng Nghề An Giang
Download
3. 832/KH-CĐN-ĐT&QHDN KẾ HOẠCH
Xây dựng, vận hành,
đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng
Download
4. 1306/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ
bảo đảm chất lượng năm học 2018-2019
Download
5. 36/CĐN-ĐT&QHDN Hướng dẫn
Tự đánh giá (tự kiểm định)
chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Download
6. 1537/BC-CĐN BÁO CÁO
Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
giáo dục nghề nghiệp năm 2018
Download
7. 1538/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Thực hiện tự đánh giá chất lượng
giáo dục nghề nghiệp năm 2019
Download