Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 017/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 25/9/2009 của Tỉnh ủy về việc luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh An Giang;

Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức, giai đoạn 2020-2025 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác là một trong những biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng trong Trường;

– Quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả các cán bộ, viên chức được bố trí vào các vị trí công tác theo quy định phải định kỳ chuyển đổi.

2. Yêu cầu

– Định kỳ chuyển đổi công tác được thực hiện công khai minh bạch, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách; không gây mất đoàn kết nội bộ và không làm xáo trộn hoạt động và không ảnh hưởng đến việc tăng, giảm biên chế của cơ quan, đơn vị.

– Việc chuyển đổi vị trí công tác không được thực hiện trái với chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách của viên chức.

– Viên chức được chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành nghiêm các quyết định của thủ trưởng đơn vị.

– Không lợi dụng các quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc trù dập viên chức.

– Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa và nội dung của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP nhằm chủ động ngăn ngừa tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ viên chức và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống tham nhũng để cán bộ, viên chức trong Trường biết và nghiêm túc thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐỊNH KỲ PHẢI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

1. Đối tượng áp dụng

– Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chỉ áp dụng đối với cán bộ, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại các phòng, khoa chuyên môn.

2. Nội dung định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác

– Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ của các bộ phận.

– Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị.

3. Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

– Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, đơn vị.

– Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản, bố trí, phân công nhiệm vụ.

III. THỜI GIAN VÀ CÁC VỊ TRÍ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TÁC

1. Thời hạn định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (60 tháng) đối với viên chức tại các lĩnh vực cần phải chuyển đổi theo quy định.

2. Các vị trí công tác trong các lĩnh vực cần phải chuyển đổi

2.1 Lĩnh vực ngân sách tài sản

– Kế toán.

– Mua sắm công.

2.2 Lĩnh vực tổ chức cán bộ

– Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

– Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

– Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

– Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

2.3 Lĩnh vực xây dựng

– Thẩm định dự án xây dựng.

– Quản lý quy hoạch xây dựng.

– Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng.

– Theo dõi thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, quyết toán kinh phí thuộc các Ban quản lý dự án công trình xây dựng.

2.4 Lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ

– Tuyển sinh, đào tạo.

– Quản lý, cấp phát các loại phôi và văn bằng chứng chỉ.

2.5. Lĩnh vực thanh tra

Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; làm công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Những trường hợp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi ví trí công tác

– Viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

– Viên chức đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

– Viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

– Viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác.

4. Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt

– Đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do Hiệu trưởng lập kế hoạch chuyển đổi.

– Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tất cả cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng nghề an Giang được tổ chức triển khai đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP nhằm chủ động ngăn ngừa tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ viên chức. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống tham nhũng để cán bộ, viên chức trong Trường biết và nghiêm túc thực hiện. Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 25/9/2009 của Tỉnh ủy về việc luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh An Giang.

2. Quy trình thực hiện

– Trước ngày 20/01 hàng năm Lãnh đạo các phòng, khoa căn cứ danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi tại mục III Kế hoạch này tiến hành rà soát cán bộ, viên chức thuộc đối tượng, danh mục và đủ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác báo cáo của đơn vị mình (biểu mẫu kèm theo) về Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp chung danh sách cán bộ, viên chức trình Ban Giám hiệu.

– Ban Giám hiệu sau khi trao đổi thống nhất với cấp ủy, Công đoàn cơ sở về danh sách cán bộ, viên chức thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Danh sách được niêm yết công khai và thông báo đến cán bộ, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi 30 ngày trước khi thực hiện.

– Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi bằng Quyết định điều động, phân công nhiệm vụ.

– Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (60 tháng); hết thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đơn vị báo cáo về Phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp, đề xuất Ban Giám hiệu xem xét quyết định cán bộ, viên chức có được bố trí lại nhiệm vụ cũ hay không.

3. Trách nhiệm thực hiện

Lãnh đạo các phòng, khoa có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ như sau:

– Tổ chức họp để triển khai nội dung kế hoạch này cho toàn thể viên chức trong đơn vị.

– Lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức chuyển đổi trong nội bộ đơn vị (theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 01/01 hàng năm.

– Định kỳ vào ngày 01/11 hàng năm, các đơn vị báo cáo về phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong năm đến Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh theo quy định.

– Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức bàn giao công việc. Viên chức trong diện chuyển đổi vị trí công tác được giữ nguyên ngạch, mức lương theo quy định được hưởng các quyền lợi như viên chức của đơn vị tại nơi chuyển đổi vị trí.

Cán bộ, viên chức thuộc diện thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành quyết định, phân công nhiệm vụ chuyển đổi vị trí công tác và bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách cho đơn vị trước khi nhận nhiệm vụ, công tác mới.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính hướng dẫn các bộ phận trong việc rà soát đối tượng chuyển đổi vị trí công tác được quy định trong kế hoạch.

Tổng hợp danh sách, tham mưu phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức và báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định bố trí viên chức. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/2 hàng năm.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 825/KH-CĐN ngày 24/5/2020 của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Yêu cầu lãnh đạo các phòng, khoa nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng, khoa báo cáo về Phòng Tổ chức – Hành chính để xem xét, giải quyết kịp thời./.