Trường cao đẳng nghề An Giang trực thuộc UBND Tỉnh An Giang, được thành lập trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật An Giang
28/12/2020 53