Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về BĐG và Chương trình hành động quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh An Giang
26/02/2021 28