STT Ký hiệu văn bản Nội dung trích yếu Tải xuống
1. 06/2019/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo
cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Download
2. 15/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật giáo dục nghề nghiệp
Download
3. 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư
Ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối
các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng
Download
4. 139/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND
về công bố, công khai
Download
5. 138/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2019
Download
6. 1375/QĐ-CĐN Quyết định
Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ,
giáo viên, nhân viên Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
7. 51/QĐ-CĐN Quyết định
về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
8. 1541/KH-CĐN Kế hoạch
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018
Download
9. 1540/TB-CĐN Thông báo
Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch,
Tết Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Download
10. 1216/KH-CĐN Kế hoạch xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 Download
11. 46/2016/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu
“vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
Download
12. 292/QĐ-CĐN Quy chế thi đua khen thưởng Download
13. 1180/KH-CĐN Kế hoạch phát động thi đua năm học 2018-2019 Download
14. 67/2018/TT-BTC Thông tư
Hướng dẫn việc quản lý, vận hành,
trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu
quốc gia về tài sản công
Download
15. Số: 01/2015/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
Download
16. 801/CĐN-TCHC V/v công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí của trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
17. 1135/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố,
công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn
tỉnh An Giang
Download
18. 10/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định chương trình, tổ chức dạy học
và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng
và an ninh thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
19. 11/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Tin học
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
20. 13/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Pháp luật
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
21. 21/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
22. 23/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định về hồ sơ, sổ sách
trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
23. 24/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download