STT Ký hiệu văn bản Nội dung trích yếu Tải xuống
1. 1143 /QĐ-CĐN.CTHSSV QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề An Giang
Quyết định


Quy định
2. 04/2019/TT-BNV Thông tư
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng
hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp
công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội
Download
3. 03/2019/NDHN-BNV Nghị định
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Download
4. 856/KH-CĐN Kế hoạch
Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị
và hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2019
Download
5. 825/KH-CDN Kế hoạch
Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức
không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Kế hoạch


Biểu mẫu
6. 36/2018/QH14 LUẬT
Phòng, chống tham nhũng
Download
7. 1433/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường
Năm học 2018 – 2019
Download
8. 792/QĐ-CĐN QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động
của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
9. 223/KH-CĐN Kế hoạch
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Download
10. 503/QĐ-CĐN Quyết định
Ban hành quy tắc ứng xử trong
trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
11. 1359/QĐ-CĐN Quyết định
Ban hành quy chế Tổ chức, hoạt động
của trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
12. 565/QĐ-CĐN Quyết định
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
13. 1312/VBHN-BLĐTBXH Thông tư liên tịch
Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú
đối với học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng
Download
14. 1313/VBHN-BLĐTBXH Nghị định
Quy định về kiểm định
chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Download
15. 1307/VBHN-BLĐTBXH Nghị định
Xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Download
16. 07/2019/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh
và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, Cao đẳng
Download
17. 1308/VBHN-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Quy định về điều lệ trường Cao đẳng
Download
18. 1311/VBHN-BLĐTBXH Nghị định
Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi
phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp công lập
Download
19. 492/TCGDNN-HSSV Đẩy mạnh các hoạt động TDTT
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Download
20. 06/2019/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo
cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Download
21. 15/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật giáo dục nghề nghiệp
Download
22. 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư
Ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối
các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng
Download
23. 139/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND
về công bố, công khai
Download
24. 138/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2019
Download
25. 1375/QĐ-CĐN Quyết định
Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ,
giáo viên, nhân viên Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
26. 51/QĐ-CĐN Quyết định
về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
27. 1541/KH-CĐN Kế hoạch
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018
Download
28. 1540/TB-CĐN Thông báo
Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch,
Tết Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Download
29. 1216/KH-CĐN Kế hoạch xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 Download
30. 46/2016/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu
“vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
Download
31. 292/QĐ-CĐN Quy chế thi đua khen thưởng Download
32. 1180/KH-CĐN Kế hoạch phát động thi đua năm học 2018-2019 Download
33. 67/2018/TT-BTC Thông tư
Hướng dẫn việc quản lý, vận hành,
trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu
quốc gia về tài sản công
Download
34. Số: 01/2015/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
Download
35. 801/CĐN-TCHC V/v công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí của trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
36. 1135/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố,
công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn
tỉnh An Giang
Download
37. 10/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định chương trình, tổ chức dạy học
và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng
và an ninh thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
38. 11/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Tin học
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
39. 13/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Pháp luật
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
40. 21/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
41. 23/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định về hồ sơ, sổ sách
trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
42. 24/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download