STT Ký hiệu văn bản Nội dung trích yếu Tải xuống
1. Không Nghị định
Xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Download
2. 07/2019/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh
và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, Cao đẳng
Download
3. Không THÔNG TƯ
Quy định về điều lệ trường Cao đẳng
Download
4. Không Nghị định
Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi
phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp công lập
Download
5. 492/TCGDNN-HSSV Đẩy mạnh các hoạt động TDTT
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Download
6. 06/2019/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo
cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Download
7. 15/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật giáo dục nghề nghiệp
Download
8. 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư
Ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối
các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng
Download
9. 139/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND
về công bố, công khai
Download
10. 138/KH-CĐN KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2019
Download
11. 1375/QĐ-CĐN Quyết định
Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ,
giáo viên, nhân viên Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
12. 51/QĐ-CĐN Quyết định
về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
13. 1541/KH-CĐN Kế hoạch
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018
Download
14. 1540/TB-CĐN Thông báo
Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch,
Tết Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Download
15. 1216/KH-CĐN Kế hoạch xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 Download
16. 46/2016/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu
“vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
Download
17. 292/QĐ-CĐN Quy chế thi đua khen thưởng Download
18. 1180/KH-CĐN Kế hoạch phát động thi đua năm học 2018-2019 Download
19. 67/2018/TT-BTC Thông tư
Hướng dẫn việc quản lý, vận hành,
trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu
quốc gia về tài sản công
Download
20. Số: 01/2015/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
Download
21. 801/CĐN-TCHC V/v công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí của trường Cao đẳng nghề An Giang
Download
22. 1135/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố,
công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn
tỉnh An Giang
Download
23. 10/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định chương trình, tổ chức dạy học
và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng
và an ninh thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
24. 11/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Tin học
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
25. 13/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Pháp luật
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
26. 21/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
27. 23/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Qui định về hồ sơ, sổ sách
trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
28. 24/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ
Ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị
thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng
Download
29. 223/KH-CĐN Kế hoạch
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Download
30. 503/QĐ-CĐN Quyết định
Ban hành quy tắc ứng xử trong
trường Cao đẳng nghề An Giang
Download