Sự kiện
BAN CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

I- Chức năng - Nhiệm vụ

- Tham mưu các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số và truyền thông cho Ban giám hiệu. 

- Tham mưu triển khai đề án chuyển đổi số.

- Quản trị hệ thống tài khoản số.

- Phối hợp quản trị cơ sở hạ tầng số.

- Quản trị trang website, hệ thống đào tạo trực tuyến - LMS, hệ thống quản trị đào tạo, thư viện số.

II- Thành viên 

ThS Nguyễn Đức Tài

Trưởng Ban

Email: nguyenductai@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Tham mưu các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số và truyền thông cho Ban giám hiệu.

- Phụ trách hệ thống website, Elearning.

- Phụ trách chung.

ThS. Lê Tấn Thanh

Email: letanthanh@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Phụ trách Elearning.

- Phụ Trách phòng sản xuất học liệu

- Hỗ trợ công tác truyền thông, tin tức.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng ban.

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\06.NGUYEN HUU TRUONG.jpg

Ông Nguyễn Hữu Trường

Email: nguyenhuutruong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi, quản lý hệ thống server toàn trường.

- Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng của trường.

- Quản lý hệ thống E-Office.

- Hỗ trợ hệ thống camera của trường.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.


Bà Lê Thị Ngọc Trâm

Email: lethingoctram@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thư viện số, phòng máy thư viện, hỗ trợ công tác thư viện.

- Phụ trách quản trị trang web các nội dung của chuyển đổi số.

- Phụ trách quản trị tài khoản số.

- Hỗ trợ công tác truyền thông.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng ban

IV- Thông tin liên hệ

- Email: digital@agvc.edu.vn

V- Lịch Công tác

 


  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 163
  • Trong tháng: 39 474
  • Tất cả: 1826733