Sự kiện
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Công đoàn có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân

2.1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động (đoàn viên công đoàn) của Nhà trường.

- Tham gia quản lý, kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường.

- Tuyên truyền, giáo dục, động viên công chức, viên chức và người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các nhiệm vụ được giao từ cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn Trường.

- Tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động tham gia quản lý Nhà trường; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề An Giang lần II (nhiệm kỳ 2017-2022), gồm có 12 tổ Công đoàn phòng khoa và các Ban trực thuộc.

3.1. Ban Nữ công;

3.2. Ban phong trào

3.3. Ban tuyên truyền

3.4. Ban trang Web công đoàn

II- Ban chấp hành


D:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\Tâm 1.jpg


Họ tên: Nguyễn Ngọc Tâm

Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

Chức vụ chính quyền: Trưởng bộ môn

Email: nguyenngoctam@agvc.vn

D:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541247728220_3422a5926ce36a71118a2b44e7786c05.jpg


Họ tên: Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐCS

Chức vụ chính quyền: Quyền Trưởng phòng kế toán

Email: nguyenthihuonggang@agvc.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541248409894_f2a81f470eb5da9a52781ccab26736df.jpg


Họ tên: Phan Bá Tường

Chức vụ: BTV, Chủ nhiệm UBKT

Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng phòng QT-TB

Email: phanbatuong@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541253623964_8692a02b4b315f3abbf54973a2d67b2f.jpgHọ tên: Nguyễn Thái Bích Phượng

Chức vụ: UV BCH

Chức vụ chính quyền: Phó trưởng phòng HCTC

Email: nguyenthaibichphuong@agvc.edu.vn


D:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541255320956_d186fe8d1a936fec17214ab79736f338.jpg


Họ tên: Nguyễn Đăng Viết Thụy Thủy Tiên

Chức vụ: UV BCH, TB. Nữ công

Chức vụ chính quyền: Giảng viên

Email: nguyendangvietthithuytien@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541253048678_ca279b4d7fcae879d0cbb7cec2502484.jpgHọ tên: Huỳnh Nguyệt Khuyến

Chức vụ: UV BCH, TB. Phong trào

Chức vụ chính quyền: Giảng viên

Email: huynhnguyetkhuyen@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541254518759_622aaca3eeecce099340a32ab2f62d04.jpgHọ tên: Lý Đa Tạo

Chức vụ: UV BCH, Phó TB. Phong trào

Chức vụ chính quyền: Giảng viên

Email: lydaotao@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541251740705_5e8999c4731b9cca2795f71368019d1c.jpg
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chức vụ: UV BCH, TB. Tuyên truyền

Chức vụ chính quyền: TP. Khảo thí - ĐBCL

Email: nguyenthibichhanh@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541252370471_8384d29e85ed62661978d9ae383cb6f8.jpgHọ tên: Huỳnh Trung Hữu

Chức vụ: UV BCH, TB. Web CĐCS

Chức vụ chính quyền: Nhân viên phòng QT-TB

Email: huynhtrunghuu@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541251070057_c5e1419ef9fb058894ba1e28f76d8a68.jpg


Họ tên: Nguyễn Thị Loan Anh

Chức vụ: UV BCH

Chức vụ chính quyền: Giảng viên

Email: nguyenthiloananh@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541256401316_f5ed8939ee2256f0c63d2e25611de5f3.jpg


Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chức vụ: UV BCH

Chức vụ chính quyền: Giảng viên

Email: nguyenthithanhthuy@agvc.edu.vnIII. ỦY BAN KIỂM TRA


D:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541248409894_f2a81f470eb5da9a52781ccab26736df.jpgHọ tên: Phan Bá Tường

Chức vụ: BTV, Chủ nhiệm UBKT

Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng phòng QT-TB

Email: phanbatuong@agvc.edu.vnD:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541250006492_248960ab32b2d80a3473e2eb50911491.jpg


Họ tên: Lê Thị Ngọc Thủy

Chức vụ: Ủy viên UBKT

Chức vụ chính quyền: Giảng viên

Email: lethingocthuy@agvc.edu.vn


D:\Công đoàn\Công đoàn năm 2022\Kế hoạch\z3541249159939_f6877939c436cf1ba69f9603756a6701.jpg

Họ tên: Nguyễn Đức Tài

Chức vụ: Ủy viên UBKT

Chức vụ chính quyền: Trưởng ban công tác chuyển đổi số

Email: nguyenductai@agvc.edu.vnIII- Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 02693.855.715

- Email: congdoantruongcaodangnghe@agvc.edu.vn

  1. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2017- 2022)


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Tâm

Chủ tịch Công đoàn

 

2

Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Chủ tịch Công đoàn

 

3

Phan Bá Tường

Ủy viên UVTV Chủ nhiệm UBKT

 

4

Nguyễn Thị Loan Anh

UV BCH

 

5

Nguyễn Thị Bích Hạnh

UV BCH

 

6

Huỳnh Trung Hữu

UV BCH

 

7

Huỳnh Nguyệt Khuyến

UV BCH

 

8

Nguyễn Thái Bích Phượng

UV BCH

 

9

Lý Đa Tạo

UV BCH

 

10

Nguyễn Đăng Viết Thụy Thủy Tiên

UV BCH

 

11

Nguyễn Thị Thanh Thúy

UV BCH

 

2. ỦY BAN KIỂM TRA

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Phan Bá Tường


Ủy viên UVTV Chủ nhiệm UBKT

 


2

Nguyễn Đức Tài


Ủy viên UBKT

 

3

Lê thị Ngọc Thủy

Ủy viên UBKT

  

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

NHIỆM KỲ: 2018 – 2023


I. Danh sách điện thoại và địa chỉ email của Ban chấp hành:


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Địa chỉ Email

SỐ ĐIỆN THOẠI

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Tâm

Chủ tịch

nguyenngoctam@agvc.vn

 

2

Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Chủ tịch

nguyenthihuonggang@agvc.vn

 


3

Phan Bá Tường


BTV UBKT

phanbatuong@agvc.edu.vn

 

4

Nguyễn Thị Loan Anh

UV BCH

nguyenthiloananh@agvc.edu.vn

 


5

Nguyễn Thị Bích Hạnh

UV BCH

nguyenthibichhanh@agvc.edu.vn

 

6

Huỳnh Trung Hữu

UV BCH

huynhtrunghuu@agvc.edu.vn

 


7

Huỳnh Nguyệt Khuyến

UV BCH

huynhnguyetkhuyen@agvc.edu.vn

 

8

Nguyễn Thái Bích Phượng

UV BCH

nguyenthaibichphuong@agvc.edu.vn

 

9

Lý Đa Tạo

UV BCH

lydaotao@agvc.edu.vn

 

10

Nguyễn Đăng Viết Thụy Thủy Tiên

UV BCH

nguyendangvietthithuytien@agvc.edu.vn

 

11

Nguyễn Thị Thanh Thúy

UV BCH

nguyenthithanhthuy@agvc.edu.vn

 

      II. Danh sách điện thoại và địa chỉ email của các tổ trưởng công đoàn:


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Địa chỉ Email

SỐ ĐIỆN THOẠI

Ghi chú

1

Lê Nguyễn Diễm Hương

TT CĐ P.HCTC

lenguyendiemhuong@@agvc.edu.vn

 

2

Nguyễn Thị Kim Hoàng

TT CĐ

P.Đào tạo

Nguyenthikimhoang@agvc.edu.vn

 

3

Lê Thị Vân An

TT CĐ P.TCKT

lethivanan@agvc.edu.vn

 

4

Nguyễn Tuấn Kiệt

TT CĐ P.CTHSSV

nguyentuankiet@agvc.edu.vn

 

5

Huỳnh Thị Mỹ Ngọc

TT CĐ

P.KT-ĐBCL

huynhthimyngoc@agvc.edu.vn

 


6

Nguyễn Thị Lệ Tuyết

TT CĐ P.QT-TB

nguyenthiletuyet@agvc.edu.vn


 

7

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

TT CĐ K. SPGDNN

nguyenthịhoangoanh@agvc.edu.vn

 

8

Nguyễn Đăng Viết Thụy Thủy Tiên

TT CĐ K. Xây dựng

nguyendangvietthithuytien@agvc.edu.vn

 

9

Thái Kim ngân

TT CĐ K. CNTT

thaikimngan@agvc.edu.vn

 


10

Lý Đa Tạo

TT CĐ K. Điện

lydaotao@agvc.edu.vn

 

11

Huỳnh Thị Huyền Thoại

TT CĐ K.Kinh tế

huynhthihuyenthoai@agvc.edu.vn

 

12

Nguyễn Đặng

TT CĐ K.CK

nguyendang@agvc.edu.vn

 

Tổng cộng

II. Danh sách Ban nữ công   


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Địa chỉ Email

SỐ ĐIỆN THOẠI

Ghi chú

1

Nguyễn Đăng Viết Thụy Thủy Tiên

TB-NC

nguyendangvietthithuytien@agvc.edu.vn

 

2

Lê Thị Ngọc Thủy

P.TB-NC

lethingocthuy@agvc.edu.vn

 

3

Nguyễn Thị Loan Anh

Thành viên

nguyenthiloananh@agvc.edu.vn

 

Tổng cộng


T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tâm  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 44
  • Trong tháng: 27 993
  • Tất cả: 433516