Khoa Cơ khí

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng nghề An Giang;

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tình hình thực tế của khoa Cơ khí.

Nay khoa Cơ khí phân nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh trong khoa như sau:

          1. Trưởng khoa:

- Thực hiện các công việc do Ban Giám Hiệu phân công;

- Quản lý chung các hoạt động của khoa;

          - Trực tiếp quản lý về công tổ chức, nhân sự và hành chính của khoa; chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của khoa;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của khoa;

- Công tác thi đua khen thưởng của giáo viên và nhân viên;

- Xây dựng mục tiêu chất lượng của khoa hàng năm;

          - Lập chương trình, kế hoạch đào tạo năm học và xây dựng chương trình công tác của khoa;

- Theo dõi và đánh giá hoạt động của giáo viên và giáo viên chủ nhiệm;

          - Tổng hợp phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ của khoa;

          - Tổng hợp kế hoạch đào tạo của khoa (Các nghề trong kỳ tuyển sinh mới);

- Phân bổ tiền mua sắm tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ của khoa;

          - Tổng hợp các hoạt động của khoa để báo cáo tháng, báo cáo sơ tổng kết HK và năm;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

          2. Phó Trưởng khoa:

          Thay thế Trưởng khoa giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi Trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền các công việc cụ thể như sau:

          2.1 Nguyễn Kỳ Tân:

          - Trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn nghề công nghệ ô tô;

- Thay trưởng khoa phụ trách kiểm kê tài sản các xưởng thuộc bộ môn nghề công nghệ ô tô;

          - Thay trưởng khoa lập thời khóa biểu, tiến độ giảng dạy, lên kế hoạch giáo viên của khoa và ký duyệt và nộp phòng chức năng;

          - Thay trưởng khoa phối hợp với phòng khảo thí lên kế hoạch thi học kỳ, tính chế độ coi chấm thi học kỳ của khoa và ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa tổng hợp, kiểm tra các dự trù mua sắm vật tư, thiết bị CCDC của khoa, ký duyệt và nộp phòng chức năng;

          - Thay trưởng khoa lập kế hoạch học lại và thi lại của sinh viên học sinh ký duyệt và nộp lên phòng chức năng;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề Công nghệ ô tô thực hiện phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ gửi Trưởng khoa để tổng hợp chung của khoa;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề Công nghệ ô tô lập kế hoạch đào tạo của các nghề thuộc tổ trong kỳ tuyển sinh mới, gửi Trưởng khoa để tổng hợp thực hiện kế hoạch chung của khoa;

          - Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          2.2 Ngô Văn Hảo:

          - Thay trưởng khoa trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn LĐCK; CGKL; CĐT;

          - Thay trưởng khoa phụ trách kiểm kê tài sản tổ bộ môn LĐCK; CGKL; CĐT;

- Thay trưởng khoa thực hiện việc nghiên cứu khoa học của khoa và quan hệ đối ngoại, ký duyệt kế hoạch và nộp phòng chức năng;

          - Thay trưởng khoa thực hiện công việc thuộc về Kiểm định và đảm bảo chất lượng như: Lập kế hoạch các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… và kiểm tra, hồ sơ giáo viên và GVCN… của khoa, ký duyệt và nộp phòng chức năng;

          - Thay trưởng khoa lập Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi và HSSV giỏi cấp khoa, cấp trường…, ký duyệt và nộp phòng chức năng (nếu có);

          - Thay trưởng khoa thực hiện các vấn đề liên quan đến nghề trọng điểm của khoa;

          - Tổng hợp kết quả học tập và hạnh kiểm của HSSV, báo với Trưởng khoa để thực hiện sơ tổng kết HK và năm;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề LĐCK; CGKL; CĐT thực hiện phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ gửi Trưởng khoa để tổng hợp chung của khoa;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề LĐCK; CGKL; CĐT lập kế hoạch đào tạo của các nghề thuộc tổ trong kỳ tuyển sinh mới, gửi Trưởng khoa để tổng hợp thực hiện kế hoạch chung của khoa;

          - Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          3. Trưởng bộ môn:

          - Quản lý chung các hoạt động của tổ bộ môn;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được trưởng khoa và hiệu trưởng giao;

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của người học theo quy định của nhà trường;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ, quản lý thiết bị, cơ sở vật chất theo sự phân công của trường và của khoa;

- Xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của bộ môn;

          - Kết hợp với Phó Trưởng khoa phân công thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy của tổ;

          - Kiểm tra, ký duyệt, quản lý hồ sơ, sổ sách đối với GV thuộc tổ bộ môn;

          - Phối hợp với Trưởng khoa phân công giảng dạy chuyên môn và tổng hợp thừa giờ cho giáo viên thuộc tổ mình quản lý;

          - Tổ chức kiểm tra giờ giấc việc dạy và học và báo cáo cho Trưởng khoa hàng tháng;

          - Lập kế hoạch dự giờ và theo dõi tiến độ dạy học của tổ bộ môn;

          - Thực hiện tổng hợp bảng tính điểm thi đua hằng tháng của giáo viên thuộc tổ mình quản lý, tiến hành bình xét cấp Tổ và gởi tập trung kết quả về Tổ trưởng công đoàn;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          4. Phó Trưởng bộ môn:

          - Thực hiện đủ các loại hồ sơ quản lý xưởng theo quy định của nhà trường; 

          - Phối hợp với phòng QTTB để mua sắm vật tư, CCDC cho tổ;

- Lập dự trù mua sắm vật tư – CCDC và thiết bị ở xưởng;

          - Quản lý và sử dụng thiết bị, vật tư có hiệu quả và tiết kiệm;

          - Đẩy mạnh thực hiện và duy trì mô hình 5S ở xưởng;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          5. Giáo kiêm nhiệm công tác quản lý xưởng thực hành:

          - Quản lý chung các hoạt động của xưởng;

- Chịu sự phân công và quản lý của phó trưởng bộ môn về công tác quản lý xưởng thực hành;

          - Quản lý và sử dụng thiết bị, vật tư có hiệu quả và tiết kiệm;

          - Đẩy mạnh thực hiện và duy trì mô hình 5S ở xưởng;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          6. Tổ trưởng Công đoàn khoa:

          - Kết hợp với Trưởng khoa thực hiện đăng ký và xét thi đua chính quyền và công đoàn hằng năm cho giáo viên của khoa;

          - Thực hiện tổng hợp Xét thi đua hằng tháng của Khoa từ kết quả bình xét Thi đua ở các tổ chuyên môn;

          - Thực hiện các chế độ thăm hỏi giáo viên và gia đình giáo viên;

          - Nhắc nhỡ và đôn đốc giáo viên thực hiện tốt nội quy nhà Trường (tác phong, đạo đức, giờ giấc, tinh thần tiết kiệm điện nước và vật tư thực hành…);

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          7. Đoàn thanh niên:

          - Vận động và tổ chức đoàn thanh niên của khoa tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn trường tổ chức, vui chơi kết hợp với nâng cao ý thức học tập;

          - Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV và thực hiện tốt an toàn vệ sinh phòng học, xưởng thực hành, tiết kiệm vật tư và bảo quản tốt tài sản;

          - Tổ chức quản lý và vệ sinh các phòng học lý thuyết… theo định kỳ hàng tháng;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          8. Giáo viên và giáo viên chủ nhiệm:

          - Thực hiện việc giảng dạy tốt và đúng quy chế chuyên môn của Khoa, của trường, của ngành…;

          - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh học sinh – sinh viên ngay từ đầu năm học để lấy thông tin địa chỉ và số điện thoại…;

          - Nhắc nhỡ, đôn đốc HSSV đóng học phí đúng thời hạn quy định của trường;

          - Giáo dục HSSV đạo đức, tác phong, thái độ học tập, biết vượt khó và phải có tinh thần tiết kiệm vật tư thực tập, điện, nước…  (chấp hành tốt nội qui, qui định của khoa, trường);

          - GVCN tổng kết sổ chủ nhiệm hàng tuần, hàng tháng phải đúng thời gian qui định của khoa;

          - Tổng kết, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của HSSV phải chính xác và đúng hạn quy định;

          - Xử lý HSSV vi phạm phải linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh, tình huống cụ thể và phải đúng quy trình từ mức thấp đến mức cao mang tính giáo dục;

          - Quản lý sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm và quản lý điều hành lớp học tốt;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

          9. Ngày họp:

          - Họp khoa 01 lần/tháng theo Kế hoạch đầu năm;

          - Họp tổ chuyên môn 01 lần/tháng (vào ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng);

          - Họp đột xuất sẽ thông báo trước 01 ngày;

          - Họp lãnh đạo khoa 01lần/tuần vào ngày cuối tuần (có thể họp mở rộng thêm lãnh đạo của các tổ bộ môn, sẽ được thông báo cụ thể trước khi họp);

          - Tiếp các bộ giáo viên của khoa sáng thứ 6 hàng tuần, tại phòng Trưởng khoa.

 

  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 356
  • Trong tháng: 4 865
  • Tất cả: 5382