Sự kiện
Khoa Cơ khí

I- Giới thiệu khoa

- Các ngành nghề đào tạo

1. Nghề Công nghệ ô tô

2. Nghề Cơ điện tử

3. Nghề Cắt Gọt kim loại

4. Nghề  Lắp đặt thiết bị cơ khí

5. Nghề Hàn

- Tổng số CBNV, GV: 39, trong đó: Nữ: 02 

- Trình độ chuyên môn: 17 Thạc sĩ, 22 Đại học (Kỹ sư và cử nhân).