Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

anh tin bai

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CHỨC DANH

1. Trưởng Khoa (Tạ Văn Tâm)

a) Nhiệm vụ

- Phụ trách chung, quản lý điều hành mọi hoạt động của Khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Khoa.

- Quản lý tài sản: công tác bảo trì, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giảng dạy trong quá trình đào tạo.

- Quản lý công tác chuyên môn: phê duyệt giáo án, tài liệu giảng dạy, chương trình, kế hoạch, dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy học của giảng viên bộ môn thuộc khoa.

- Quản lý hoạt động Đoàn thể thuộc khoa: Tổ Công Đoàn.

- Tổ chức quá trình đào tạo: giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch nhà trường đối với các môn học thuộc khoa quản lý.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp theo nhu cầu, mục tiêu đào tạo của xã hội và đảm bảo chính sách chất lượng của trường.

- Tổ chức: hội thảo, báo cáo các chuyên đề và hội giảng cấp khoa.

- Tổ chức công tác biên soạn ngân hàng đề thi, duyệt đề thi hết môn.

- Lập các kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo; kế hoạch giảng viên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của các Hội đồng trường, Ban giám hiệu khi có yêu cầu.

b) Quyền hạn

- Ủy quyền giải quyết công việc cho các Phó Trưởng khoa.

- Phân công và điều hành cán bộ, giảng viên thực hiện các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo; các hoạt động khác theo quy chế nhà trường đã xây dựng.

- Đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng và đề xuất xếp loại lương tăng thêm.

- Đánh giá, phân loại các SKKN, NCKH, chất lượng dạy học thuộc khoa.

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật: đối với giảng viên và HSSV thuộc khoa quản lý.

- Giải quyết đơn nghỉ phép cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa có số ngày nghỉ ≤1 ngày.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của trường: như họp báo hàng tuần, xét tốt nghiệp, xét lên lớp, đánh giá viên chức,…

- Được hưởng các chế độ làm việc theo qui chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

- Báo cáo Hiệu trưởng hoặc P. Hiệu trưởng tùy theo nội dung và yêu cầu báo cáo.

2. Phó Trưởng Khoa (Vũ Hoàng Chương)

a) Nhiệm vụ

Giúp Trưởng khoa quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp với Trưởng khoa về các mặt công tác sau:

- Phụ trách Tổ Chính trị - Pháp luật và Tổ GDTC-GDQP

- Phê duyệt giáo án, tài liệu giảng dạy, chương trình, kế hoạch, dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy học của giảng viên bộ môn thuộc khoa khi được uỷ quyền của trưởng khoa.

Tổ chức phối hợp với các khoa, phân công thời khóa biểu cho giảng viên của khoa.

- Tổng hợp kê khai giờ giảng của giảng viên. (Tính thừa giờ, âm giờ).

- Bốc thăm đề thi kết thúc môn học/ môn đun từ ngân hàng đề thi chung.

- Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm, xử lý cấm thi.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, phụ trách kiểm kê tài sản.

- Quản lý, kiểm soát tài liệu giảng dạy.

- Quản lý học sinh, xử lý các khiếu nại và thắc mắc liên quan đến học sinh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của các Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Trưởng khoa khi có yêu cầu.

b) Quyền hạn

- Điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Ký thay trưởng khoa các văn bản được ủy quyền.

- Được hưởng các chế độ làm việc theo qui chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

- Báo cáo trưởng khoa các hoạt động trong lĩnh vực phụ trách.

- Báo cáo Hiệu trưởng hoặc P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các hoạt động của khoa khi trưởng khoa đi vắng.

3. Phó Trưởng Khoa (Trần Chí Độ) – Kiêm Tổ trưởng Tổ Sư phạm dạy nghề

a) Nhiệm vụ

Giúp Trưởng khoa quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp với Trưởng khoa về các mặt công tác sau:

- Phụ trách Tổ Ngoại ngữ và Sư phạm dạy nghề.

- Phân công và lập thời khóa biểu, tổ chức giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các lớp kỹ năng dạy học theo thông báo chiêu sinh hoặc liên kết của nhà trường.

- Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các lớp kỹ năng dạy học.

- Phê duyệt giáo án, tài liệu giảng dạy, chương trình, kế hoạch, dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy học của giảng viên bộ môn thuộc khoa khi được uỷ quyền của trưởng khoa.

- Quản lý tài sản (của khoa SPDN cũ) theo qui định của nhà trường bao gồm: Phương tiện, tài liệu dạy học, tài sản tại phòng làm việc, phòng phương pháp được giao quản lý...

- Phê duyệt giáo án, tài liệu giảng dạy, chương trình, kế hoạch, dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy học của giảng viên bộ môn (Theo khoa SPDN cũ).

- Tổ chức xét thi đua tháng, học kỳ, năm (Theo khoa SPDN cũ) báo cáo định kỳ hàng tháng về khoa SPGDNN.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của các Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Trưởng khoa khi có yêu cầu.

b) Quyền hạn

- Điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Ký thay trưởng khoa các văn bản được ủy quyền.

- Được hưởng các chế độ làm việc theo qui chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

- Báo cáo trưởng khoa các hoạt động trong lĩnh vực phụ trách.

- Báo cáo Hiệu trưởng hoặc P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các hoạt động của khoa khi trưởng khoa đi vắng.

4. Nhân viên văn phòng khoa (Trần Thị Ánh Xuân)

a) Nhiệm vụ

- Lập các kế hoạch chuẩn bị giấy thi, photo đề thi, danh sách coi thi, chấm thi.

- Tổ chức lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; các loại hồ sơ khoa quản lý.

- Theo dõi, thống kê báo cáo việc thực hiện công tác chuyên môn và tiến độ giảng dạy, coi thi, chấm thi, ra đề thi của giảng viên thuộc khoa (thi học kỳ, thi lại, nợ môn).

- Thiết kế, khai thác, sử dụng các biểu mẫu thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về kết quả học tập thường xuyên và định kỳ.

- Thực hiện các nghiệp vụ được phân công theo từng kế hoạch cụ thể.

- Làm cộng tác viên Website của Trường (cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu…).

- Lập các loại báo cáo: định kỳ theo tháng, học kỳ, năm, sơ kết, tổng kết; theo yêu cầu của lãnh đạo khoa.

- Thư ký ghi chép các buổi sinh hoạt chuyên môn của khoa và lãnh đạo khoa.

b) Quyền hạn

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý khoa và khai thác các dữ liệu thuộc khoa quản lý.

- Trực tiếp phối hợp công tác với các đơn vị khác trong lĩnh vực được phân công.

- Đề nghị các tổ trưởng, đoàn thể thuộc khoa báo cáo các hoạt động.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của các Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Lãnh đạo khoa khi có yêu cầu.

5Tổ trưởng: (1) Tổ Ngoại ngữ; (2) Tổ Chính trị - Pháp luật; (3)Tổ GDQP-GDTC; (4) Tổ Sư phạm dạy nghề.

a) Nhiệm vụ

- Quản lý nhân sự, phân công giảng dạy, quản lý hoạt động chuyên môn từ việc chuẩn bị lên lớp đến việc đánh giá chất lượng dạy học của giảng viên trực thuộc.

- Tổ chức biên soạn giáo trình và ngân hàng đề thi hết môn/học kỳ, tổ chức nghiệm thu.

- Lập kế hoạch học tập, tiến độ giảng dạy theo từng môn thuộc tổ quản lý; tổ chức biên soạn kế hoạch giảng dạy, kế hoạch giảng viên, chương trình, tài liệu giảng dạy, giáo trình;trình trưởng khoa phê duyệt ngay từ đầu năm.

- Tổ chức biên soạn và kiểm soát, bổ sung các đề thi học kỳ, đề kiểm tra hết môn, đề cương ôn tập trình trưởng khoa phê duyệt. Tổ chức chấm thi , thống kê giờ dạy, ra đề, chấm thi, coi thi của giảng viên, thống kê chất lượng đào tạo, kết quả học tập của học sinh, danh sách học sinh thi lại, nợ môn, ở lại lớp, báo cáo về khoa theo từng học kỳ.(các kỳ thi học kỳ, thi lại, nợ môn).

- Tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, nghiên cứu khoa học,…nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên  trong tổ.

- Tổ chức xét thi đua tháng, học kỳ, năm, báo cáo định kỳ hàng tháng về khoa.

- Kiểm soát hồ sơ giảng dạy của giảng viên theo quy định, đề kiểm tra định kỳ.

- Kiểm soát tiến độ giảng dạy của tổ và phân công giảng viên dạy bù, dạy thay.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của các Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Lãnh đạo khoa khi có yêu cầu.

b) Quyền hạn

- Điều động giảng viên trong bộ môn trực thuộc thực hiện các yêu cầu của khoa.

- Ký duyệt giáo án bộ môn trực thuộc; đề xuất đình chỉ giờ lên lớp khi giảng viên chưa chuẩn bị hoặc giáo án không đạt yêu cầu.

- Được hưởng các chế độ làm việc theo qui định hiện hành.

- Báo cáo với trưởng khoa các lĩnh vực phụ trách và theo yêu cầu.

6. Giảng viên các bộ môn

a) Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình môn học, tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập cho HSSV, lập kế hoạch giảng dạy, kế hoạch giảng viên.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lên lớp, bao gồm: Đồ dùng – phương tiện dạy học, giáo án, tài liệu giảng dạy, đề cương bài giảng, đề cương ôn tập,tài liệu học tập cho HSSV..., (theo quy định của Trường).

- Thực hiện giảng dạy theo học phần và bộ môn được phân công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

- Giảng viên các bộ môn sau khi dạy xong bộ môn: Phân tích, báo cáo kết quả học tập của HSSV theo bộ môn, cải tiến chương trình chi tiết; nộp danh sách học sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi hết môn; chuẩn bị hồ sơ thi hết môn cho học sinh tại VPK.

- Tham gia chấm thi hết môn, giảng viên nộp kết quả và danh sách học sinh thi lại về Khoa chậm nhất 01 tuần tính từ ngày tổ chức thi; hoàn tất hồ sơ, sổ sách (Theo quy định của nhà trường); giảng viên phải thông báo kết quả thi đến HSSV được biết.

- Làm cố vấn học tập, giảng viên phụ trách, giảng viên chủ nhiệm theo yêu cầu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của các Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Lãnh đạo khoa khi có yêu cầu.

b) Quyền hạn

- Xử lý và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy theo đúng qui định.

- Được hưởng các chế độ làm việc theo qui chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

c) Báo cáo

- Theo yêu cầu lãnh đạo khoa, tổ bộ môn phụ trách.

đ) Năng lực tối thiểu

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín với đồng nghiệp.

- Có học vị từ đại học chuyên ngành thuộc khoa quản lý.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, yêu cầu mỗi thành viên đã được phân công lập kế hoạch công tác cụ thể theo tuần, tháng, học kỳ, năm học báo cáo cho trưởng khoa theo định kỳ trước khi họp hàng tháng.

Giải quyết các công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ với các khoa /phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là phân công các thành viên trong khoa năm học 2020-2021. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế và yêu cầu của nhà trường, của khoa, của tổ bộ môn mà có phân công bổ sung nhiệm vụ cụ thể trong các lần họp khoa định kỳ.

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 330
  • Trong tháng: 4 839
  • Tất cả: 5356