Khoa Kinh tế có 02 tổ chuyên môn, 01 Phòng thực hành kế toán và báo cáo thuế.
28/12/2020 1635