Phân công nhiệm vụ của khoa Cơ khí

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng nghề An Giang

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020-2021 và tình hình thực tế của khoa Cơ khí.

Nay khoa Cơ khí phân nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh trong khoa như sau:

1. Trưởng khoa:

- Thực hiện các công việc do Ban Giám Hiệu phân công;

- Quản lý chung các hoạt động của khoa;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của khoa;

- Ký duyệt lịch trình giảng dạy;

- Dự thảo báo cáo tháng của Chi bộ và khoa;

- Phối hợp với các tổ phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ của khoa;

- Phối hợp với các tổ lập kế hoạch đào tạo của các nghề trong kỳ tuyển sinh mới;

- Chọn và duyệt đề thi học kỳ của khoa;

- Công tác thi đua khen thưởng của giáo viên và nhân viên;

- Phân bổ tiền mua sắm tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ của khoa;

- Duyệt các dự trù mua sắm vật tư và thiết bị ở các xưởng.

2. Phó Trưởng khoa:

Thay thế Trưởng khoa giải quyết và điều hành các công việc của khoa khi Trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền các công việc cụ thể như sau:

2.1 Nguyễn Kỳ Tân:

- Trực tiếp chỉ đạo tổ Động cơ & tổ Điện Gầm;

- Lập thời khóa biểu, tiến độ giảng dạy, lên kế hoạch giáo viên của khoa;

- Lên kế hoạch thi học kỳ, tính chế độ coi chấm thi học kỳ của khoa;

- Phụ trách kiểm kê tài sản tổ Động cơ & tổ Điện Gầm;

- Lập kế hoạch thi học sinh giỏi cấp khoa, cấp trường (nếu có);

- Tổng hợp, kiểm tra các dự trù mua sắm vật tư và thiết bị ở các xưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

2.2 Ngô Văn Hảo:

- Trực tiếp chỉ đạo tổ LĐTBCK; GCCK; CĐT;

- Phụ trách kiểm kê tài sản tổ LĐTBCK; GCCK; CĐT;

- Lập Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường (nếu có);

- Xây dựng mục tiêu chất lượng của khoa;

- Lập chương trình, kế hoạch đào tạo năm học và xây dựng chương trình công tác của khoa;

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên và GVCN của khoa theo định kỳ mỗi học kỳ ít nhất 01 lần;

- Giải quyết những công việc học sinh sinh viên của khoa;

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến nghề trọng điểm của khoa;

- Tổ chức, thực hiện các vấn đề liên quan đến kiểm định (lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của trường, của đối tác và của cấp trên…)

- Quan hệ đối ngoại và nghiên cứu khoa học;

- Tổng hợp các hoạt động của khoa để báo cáo tháng, báo cáo sơ tổng kết HK và cả năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

3. Đặng Hữu Nghị: (Giáo viên kiêm công việc của khoa)

- Thực hiện hội đồng thi hết môn của khoa;

- Quản lý thiết bị văn phòng, hồ sơ, sổ sách của khoa và các phòng học lý thuyết;

- Nhận và thông báo kịp thời cho Khoa các thông báo của Trường;

- Theo dõi sĩ số và tình hình học tập của học sinh sinh viên trong khoa để kịp thời báo với Trưởng khoa;

- Tổng hợp các hoạt động của khoa để báo cáo sơ tổng kết…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

4. Tổ Trưởng:

- Quản lý chung các hoạt động của tổ chuyên môn;

- Kết hợp với Phó Trưởng khoa phân công thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy của tổ;

- Kiểm tra, quản lý hồ sơ, sổ sách đối với GV của tổ;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của tổ;

- Phối hợp với Trưởng khoa phân công giảng dạy chuyên môn và tổng hợp thừa giờ cho giáo viên thuộc tổ mình quản lý;

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giờ lên lớp, chuyên môn của giáo viên và báo cáo cho Trưởng khoa hàng tháng;

- Lập kế hoạch dự giờ và theo dõi tiến độ dạy học của tổ;

- Phối hợp với phòng QTTB để mua sắm vật tư, CCDC cho tổ;

- Thực hiện tổng hợp bảng tính điểm thi đua hằng tháng của giáo viên thuộc tổ mình quản lý, tiến hành bình xét cấp Tổ và gởi tập trung kết quả về Tổ trưởng công đoàn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

 5. Trưởng xưởng:

- Quản lý chung các hoạt động của xưởng;

- Phối hợp với tổ Trưởng lập dự trù mua sắm vật tư – CCDC và thiết bị ở xưởng;

- Quản lý và sử dụng thiết bị, vật tư có hiệu quả và tiết kiệm;

- Đẩy mạnh thực hiện và duy trì mô hình 5S ở xưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

6. Tổ trưởng Công đoàn khoa:

- Kết hợp với Trưởng khoa thực hiện đăng ký và xét thi đua chính quyền và công đoàn hằng năm cho giáo viên của khoa;

- Thực hiện tổng hợp Xét thi đua hằng tháng của Khoa từ kết quả bình xét Thi đua ở các tổ chuyên môn;

- Thực hiện các chế độ thăm hỏi giáo viên và gia đình giáo viên;

- Nhắc nhỡ và đôn đốc giáo viên thực hiện tốt nội quy nhà Trường (tác phong, đạo đức, giờ giấc, tinh thần tiết kiệm điện nước và vật tư thực hành…);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

7. Đoàn thanh niên:

- Vận động và tổ chức đoàn thanh niên của khoa tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn trường tổ chức, vui chơi kết hợp với nâng cao ý thức học tập;

- Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV và thực hiện tốt an toàn vệ sinh phòng học, xưởng thực hành, tiết kiệm vật tư và bảo quản tốt tài sản;

- Tổ chức quản lý và vệ sinh các phòng học lý thuyết… theo định kỳ hàng tháng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

8. Giáo viên và giáo viên chủ nhiệm:

- Thực hiện việc giảng dạy tốt và đúng quy chế chuyên môn của Khoa, của trường, của ngành…;

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh học sinh – sinh viên ngay từ đầu năm học để lấy thông tin địa chỉ và số điện thoại…;

- Nhắc nhỡ, đôn đốc HSSV đóng học phí đúng thời hạn quy định của trường;

- Giáo dục HSSV đạo đức, tác phong, thái độ học tập, biết vượt khó và phải có tinh thần tiết kiệm vật tư thực tập, điện, nước…  (chấp hành tốt nội qui, qui định của khoa, trường);

- GVCN tổng kết sổ chủ nhiệm hàng tuần, hàng tháng phải đúng thời gian qui định của khoa;

- Tổng kết, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của HSSV phải chính xác và đúng hạn quy định;

- Xử lý HSSV vi phạm phải linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh, tình huống cụ thể và phải đúng quy trình từ mức thấp đến mức cao mang tính giáo dục;

- Quản lý sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm và quản lý điều hành lớp học tốt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

9. Ngày họp:

- Họp khoa 01 lần/tháng theo Kế hoạch đầu năm;

- Họp tổ chuyên môn 01 lần/tháng (vào ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng);

- Họp đột xuất sẽ thông báo trước 01 ngày.