Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên Quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

anh tin bai

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

1. Phạm Quốc Cường (Quyền trưởng Phòng)

a. Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của phòng Công tác học sinh sinh viên theo quy chế công tác học sinh sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục toàn diện HSSV gắn với hoạt động đào tạo chính khóa và ngoại khóa cho từng năm học.

- Theo dõi đánh giá hoạt động của GVCN lớp, thiết lập, ghi nhận, báo cáo các thông tin từ HSSV, phụ huynh học sinh, GVCN đến lãnh đạo nhà trường và ngược lại.

- Theo dõi, giúp đỡ HSSV tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động ngoài giờ: quản lý HSSV nội, ngoại trú.

- Đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi, kiến nghị khen thưởng và kỷ luật HSSV.

- Triển khai quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.

- Thống kê và làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên, Hiệu trưởng.

- Tổ chức triển khai công tác ngoại trú của HSSV.

- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với lớp trưởng các lớp.

- Giám sát hoạt động dạy và học khu II.

b. Quyền hạn:

- Phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm và điều hành hoạt động phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

- Giải quyết đơn khiếu nại của HSSV theo thẩm quyền phân công và đúng quy định.

- Tham mưu Hiệu trưởng, giải quyết chế độ chính sách cho HSSV theo quy định và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.

- Phân công nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu.

c. Báo cáo:

- Báo cáo theo nhiệm vụ được phân công và yêu cầu của Ban Giám Hiệu.

2. Nguyễn Tuấn Kiệt (Phó trưởng phòng)

a. Trách nhiệm:

- Quản lý theo dõi, đôn đốc (Ông Nguyễn Văn Phong, bà Vương Tú Anh, bà Nguyễn Thị Khánh Linh) hoàn thành nhiệm vụ được giao và đúng tiến độ. 

- Phối hợp các bộ phận liên quan đôn đốc HSSV hoàn thành  các khoản phí đầu năm (học phí, BHYT, BHTT).

- Tiếp nhận và triển khai “Học bổng ngoài ngân sách”.

-  Giáo dục và xử lý kỷ luật HSSV.

-  Tổ chức kiểm tra công tác chủ nhiệm.

-  Cấp thẻ giấy HSSV.

- Khám sức khỏe.

- Lập hồ sơ miễn giảm học phí.

- Giám sát hoạt động dạy và học xưởng thực hành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Hàng tháng,cá nhân báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm được phân công, nếu ngoài thẩm quyền được giao phải xin ý kiến của Trưởng phòng.

- Quản lý, điều hành Phòng khi Trưởng phòng vắng quá 01 ngày (có ủy quyền giao nhiệm vụ).

2. Huỳnh Thanh Tuyết Liên (Nhân viên)

a. Trách nhiệm:

-  Tổ chức thực hiện Quy định một cửa (theo Quyết định 792/QĐ-CĐN ngày 10/9/2015).

-  Công tác văn thư và thực hiện chế độ báo cấp Phòng theo quy định.

-  Soạn thảo văn bản theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.

- Lập kế hoạch hoạt động hàng tháng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Hàng tháng, cá nhân báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Quyền hạn:

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm được phân công, nếu ngoài thẩm quyền được giao phải xin ý kiến của lãnh đạo phòng.

4. Vương Tú Anh (Nhân viên)

a. Trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo kiểm định chất lượng; hồ sơ ISO của phòng.

- Khảo sát ý kiến HSSV.

-  Lập danh sách GVCN và phân lớp khóa mới nhập học.

- Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV và học bổng khuyến khích học tập.

- Phối hợp ngân hàng mở thẻ ATM cho HSSV.

- Quản lý HSSV rèn luyện hè.

- Giám sát hoạt động dạy và học khu A, B, T.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Hàng tháng,cá nhân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Quyền hạn:

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm được phân công, nếu ngoài thẩm quyền được giao phải xin ý kiến của lãnh đạo phòng.

5. Nguyễn Thị Khánh Linh (Nhân viên)

a. Trách nhiệm:

-  Quản lý và theo dõi danh sách lớp.

-  Quản lý và theo dõi công tác thi đua các lớp.

-  Thông báo nội dung sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng (tuần).

- Giám sát hoạt động dạy và học xưởng khu Hiệu bộ, dãy phòng học C và D.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Hàng tháng, cá nhân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Quyền hạn:

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm được phân công, nếu ngoài thẩm quyền được giao phải xin ý kiến của lãnh đạo phòng.

8. Nguyễn Văn Phong (Nhân viên)

a. Trách nhiệm:

- Phối hợp với Đoàn trường, tổ các hoạt động TDTT, văn nghệ, thành lập các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa và hoạt động hè (thể thao, văn nghệ, học tập) …

- Giới thiệu việc làm cho HSSV.

- Lần vết HSSV sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp Phòng ĐT-QHDN tư vấn tuyển sinh.

- Điều động HSSV tham dự các buổi tuyên truyền, khai giảng …

- Giám sát hoạt động dạy và học xưởng thực hành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Hàng tháng,cá nhân báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Quyền hạn:

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm được phân công, nếu ngoài thẩm quyền được giao phải xin ý kiến của lãnh đạo phòng.

Trên đây là bảng phân công trách nhiệm, quyền hạn của Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh để tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 377
  • Trong tháng: 4 886
  • Tất cả: 5403