Sự kiện
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN – QUAN HỆ DOANH NGHIỆP – HỢP TÁC QUỐC TẾ

I- Chức năng - Nhiệm vụ

- Công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT.

- Quản lý học sinh, sinh viên.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Quản lý chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

- Quản lý công tác chủ nhiệm.

- Công tác quan hệ doanh nghiệp, việc làm, lần vết người học sau tốt nghiệp.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Công tác hợp tác quốc tế.

- Quản lý công tác nội trú và ngoại trú học sinh, sinh viên