PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ThS Nguyễn Thành Sang

Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học

Email: Nguyenthanhsang@agvc.edu.vn
ThS Huỳnh Ngọc Nga

Phó Trưởng Phòng Đào Tạo - Nghiên Cứu Khoa học

Email: huynhngocnga@agvc.edu.vn

 

1. Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Công tác quản lý công tác thư viện.

2.Nhiệm vụ:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề.

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

– Quản lý hoạt động Thư viện.

– Quản lý công tác nghiên cứu khoa học.

– Phối hợp các phòng, khoa, giáo viên, các đoàn thể có liên quan tổ chức nghiên cứu các bài tập mới, các đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, triển khai công nghệ ứng dụng vào thực tập sản xuất.

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

– Chủ trì việc chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học.

– Liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp để thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng, xây dựng, điều chỉnh chương trình giảng dạy, thực tập tại doanh nghiệp. 

  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 433
  • Trong tháng: 4 942
  • Tất cả: 5459