Sự kiện
PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Chức năng - Nhiệm vụ

Tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc sau:

- Tổ chức quản lý thực hiện quá trình đào tạo chính quy và liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng các loại hình, ngành mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho phép;

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của nhà trường về mục tiêu đào tạo, các trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo; nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo; các quy chế chuyên môn, quy định chế độ làm việc của nhà giáo ….;

- Tổ chức xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo và giáo trình các môn học, mô-đun;

- Tổ chức, quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách, tạp chí khoa học và sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và phục vụ giảng dạy. Hỗ trợ các khoa, bộ môn xây dựng các chương trình đào tạo. Hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy từng học kỳ, năm học, khoá học;

- Quản lý quá trình đào tạo các lớp: chính qui, thường xuyên, sơ cấp, liên kết, văn bằng 2, bồi dưỡng nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kế hoạch và các thủ tục công nhận và cấp bằng, chứng chỉ;

- Quản lý, điều hành các dự án hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.

II. Lãnh đạo đơn vị

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\01.Nguyễn Thành Sang.jpg

Họ tên: nguyễn Thành Sang

Trưởng Phòng

Email: nguyenthanhsang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Trưởng Phòng, phụ trách chung, đại diện phòng trong các Hội đồng mà phòng là thành viên.

- Quản lý các hệ đào tạo, liên kết đào tạo.

- Phân công và kiểm tra các mặt công tác của các thành viên trong Phòng.

- Tổng hợp, đánh giá xếp loại GV theo TT08.

- Tổng hợp thực tập thực tế của GV theo Luật GDNN.

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo CĐ, TC, SC.

- Biên soạn các quy định, quy chế, … trong công tác đào tạo. ký các loại giấy tờ theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

- Chỉ đạo, theo dõi các lớp đào tạo theo yêu cầu của tổ chức GIZ.

- Hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy trình độ CĐ, TC.

- Tham mưu phân công giảng dạy và các công tác khác cho giảng viên hệ CĐ, TC, SC.

- Phụ trách công tác tuyển sinh.

- Theo dõi thực hiện tổ chức thi GVG, HSSV giỏi.

- Tổng hợp phân công giảng dạy cuối năm.

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\02.HUYNH NGOC NGA.jpg

Họ tên: Huỳnh Ngọc Nga

Phó Trưởng Phòng

Email: huynhngocnga@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, theo yêu cầu cấp trên, thực hiện báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết của phòng.

- Quản lý hoạt động NCKH, TBĐT tự làm, Sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ ứng dụng vào sản xuất.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh và bổ sung biên soạn giáo trình.

- Chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động thư viện.

- Thực hiện công tác thỉnh giảng GV ngoài trường các lớp chính quy.

- Quản lý chuyên môn chính quy và các lớp văn hóa.

- Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các khoa về thực hiện Quy chế của trường và cơ quan cấp trên về công tác đào tạo.

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

II- Chuyên viên - cán bộ

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\05.TRUONG LE HIEP PHAT.jpg

Họ tên: Trương Lê Hiệp Phát

Email: truonglehiepphat@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC. Theo dõi và kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC khoa Điện, Cơ khí, CNTT, SPGDNN. Các công việc cụ thể:

+ Cấp bảng điểm cho trình độ CĐ, TC.

+ Theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo của các khoa.

+ Quản lý hồ sơ HSSV đầu vào đến đầu ra.

+ Định kỳ kiểm tra SLL và các kỳ thi tại các khoa theo quy định.

+ Theo dõi kiểm thanh toán chế độ thi học kỳ; kiểm tra kê giờ cuối năm.

- Quản lý tài sản thư viện.

- Quản lý các loại ấn chỉ, biểu mẫu phục vụ cho công tác đào tạo.

- Thực hiện công tác tuyển sinh.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động GDNN.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\04.Nguyễn Thị Kim Hoàng.jpeg

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Hoàng

Email: nguyenthikimhoang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý các lớp liên kết đào tạo.

- Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo.

- Hỗ trợ thỉnh giảng GV theo yêu cầu của đơn vị liên kết.

- Cấp bảng điểm cho học viên các lớp liên kết đào tạo.

- Quản lý hồ sơ học viên các lớp LKĐT.

- Tham mưu các điều kiện cơ sơ vật chất phục vụ cho công tác đào tạo hệ liên kết đào tạo.

- Thực hiện các báo cáo, biên bản các cuộc họp chi bộ.

- Báo cáo hàng tuần của phòng.

- Theo dõi chấm công, tổng hợp đánh giá thi đua của phòng.

- Tham mưu phát triển ngành nghề và các trường liên kết đào tạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\03.PHAN TUONG DUY.jpg

Họ tên: Phan Tường Duy

Email: phantuongduy@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Tham mưu tuyển sinh các lớp đào tạo trình độ Sơ cấp, thường xuyên và các lớp bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Phụ trách đầu vào đầu ra (Tuyển sinh, Tốt nghiệp)

- Lập kế hoạch đào tạo và phân công giảng dạy trình độ Sơ cấp, thường xuyên và các lớp ngắn hạn.

- Theo dõi thực hiện chương trình, kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo độ sơ cấp, thường xuyên (tại trường và các lớp liên kết) và lưu trữ hồ sơ.

- Lưu trữ, thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, trích lục văn bằng, HSSV theo chức năng quản lý.

- Phối hợp phòng Khảo thi và đảm bảo chất lượng tổ chức Xét tư cách dự thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp của các trình độ đào tạo.

- Báo cáo, tổng hợp kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp CĐ, TC, SC ….

- Chịu trách nhiệm tham mưu phát triển chương trình đào tạo sơ cấp, thường xuyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\06.NGUYEN HUU TRUONG.jpg

Họ tên: Nguyễn Hữu Trường

Email: nguyenhuutruong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi, quản lý hệ thống server toàn trường.

- Bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng của trường.

- Quản lý phòng e-learning và 2 phòng máy vi tính tại thư viện.

- Quản lý thư viện điện tử và tham mưu các điều kiện cơ sở vật chất cho thư viện điện tử.

- Thực hiện công tác truyền thông của phòng.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh online.

- Quản lý trang web trường; viết tin và đăng tin.

- Quản lý hệ thống E-Office.

- Hỗ trợ hệ thống camera của trường.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\08.TRAN THI THANH TUYEN.jpg

Họ tên: Trần Thị Thanh Tuyền

Email: tranthithanhtuyen@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC. Theo dõi và kiểm tra sổ sách quản lý đào tạo trình độ CĐ, TC khoa Kinh tế-DLCNTTr, khoa Xây dựng và các lớp văn hóa GDTX. Các công việc cụ thể:

+ Cấp bảng điểm cho trình độ CĐ, TC.

+ Theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo của các khoa.

+ Quản lý hồ sơ HSSV đầu vào đến đầu ra.

+ Định kỳ kiểm tra SLL và các kỳ thi tại các khoa theo quy định.

+ Theo dõi kiểm thanh toán chế độ thi học kỳ; kiểm tra kê giờ cuối năm.

- Ghi biên bản các cuộc của phòng.

- Quản lý tài sản của phòng,

- Công tác văn thư lưu trữ; Hệ thống sắp xếp, biên mục hồ sơ lưu trữ của phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

D:\2021 - 2022\PHAN CONG NHIEM VỤ PHONG\HINH\07.Lê Việt Phú.jpeg

Họ tên: Lê Viết Phú

Email: levietphu@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Phối hợp phòng CT. HSSV – QHDN và Hợp tác Quốc tế tìm kiếm đối tác, hợp tác, các dự án quốc tế (GIZ).

- Tuyển sinh theo yêu cầu tổ chức GIZ.

- Lập kế hoạch đào tạo.

- Phối hợp các khoa tổ chức đào tạo.

- Làm đầu mối liên hệ GIZ.

- Tham mưu các ngành/ nghề hợp tác đào tạo với GIZ.

- Phối hợp Phòng Tài chính Kế toán thực hiện công tác quyết toán.

- Báo cáo theo yêu cầu của tổ chức GIZ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

III. Thông tin liên hệ

- Số điện thoại

- Email


  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 232
  • Trong tháng: 39 543
  • Tất cả: 1826802