Sự kiện
PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Chức năng - Nhiệm vụ

Tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc sau:

- Tổ chức quản lý thực hiện quá trình đào tạo chính quy và liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng các loại hình, ngành mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho phép;

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của nhà trường về mục tiêu đào tạo, các trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo; nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo; các quy chế chuyên môn, quy định chế độ làm việc của nhà giáo ….;

- Tổ chức xây dựng, hiệu chỉnh chương trình đào tạo và giáo trình các môn học, mô-đun;

- Tổ chức, quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách, tạp chí khoa học và sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và phục vụ giảng dạy. Hỗ trợ các khoa, bộ môn xây dựng các chương trình đào tạo. Hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy từng học kỳ, năm học, khoá học;

- Quản lý quá trình đào tạo các lớp: chính qui, thường xuyên, sơ cấp, liên kết, văn bằng 2, bồi dưỡng nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kế hoạch và các thủ tục công nhận và cấp bằng, chứng chỉ;

- Quản lý, điều hành các dự án hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.