Sự kiện
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

I- Chức năng - Nhiệm vụ

I. Công tác khảo thí

a) Tham mưu hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định và giải pháp về công tác khảo thí của trường. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa (trực tiếp và online);

b) Quản lý và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc mô đun, môn học; đề thi tốt nghiệp của các khoa chuyên môn theo quy định;

c) Quản lý, tổ chức sao in các loại đề thi và tổ chức hình thức thi kết thúc môn học, mô đun, thi tốt nghiệp;

d) Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy của nhà giáo;

đ) Chủ động phối hợp với phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, các khoa tổ chức các kỳ thi: Kiểm tra từ khâu ra đề, nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ đề và điểm thi và các kế hoạch, phương án tổ chức các kỳ thi; thông qua Ban giám hiệu và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Tổng hợp điểm, xử lý kết quả thi và kết quả tổng kết năm học, khóa học; cấp bảng điểm học kỳ, năm học, toàn khóa học cho người học;

g) Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn học, trước nhất là các môn học chung; xây dựng và cải tiến những phương pháp thi phù hợp với yêu cầu theo phương thức đào tạo của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

II. Công tác đảm bảo chất lượng

a) Tham mưu hiệu trưởng xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của nhà trường; tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục;

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

c) Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường và các chương đào tạo theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

d) Nghiên cứu đề xuất hiệu trưởng các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng đào tạo (khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ nhà giáo, chất lượng học tập của người học, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường) là đầu mối tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các đơn vị trong trường.

đ) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục theo kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục; công bố công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên các phương tiện truyền thông.

II- Lãnh đạo đơn vị

G:\14. Phòng Khảo thí-ĐBCL\đề nghị\Thông tin WEb site\B.Hạnh.jpg

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Trưởng Phòng

Email:nguyenthibichhanh@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý chung các hoạt động của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Kiểm tra Nội bộ

- Chịu trách nhiệm chính trong quản lý hệ thống ĐBCL và đánh giá nội bộ.

- Đại diện đơn vị trong công tác đối ngoại; Giải quyết công việc liên quan đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài; Đại diện đơn vị đưa ra ý kiến trước các đơn vị và cơ quan liên quan.

 

Họ tên: Huỳnh Thanh Sang

Phó Trưởng Phòng

Email: huynhthanhsang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Điều hành, quản lý công tác khảo thí.

- Quản lý công tác đánh giá chất lượng giáo dục.

- Nghiên cứu và đề xuất và vận hành các phần mềm liên quan đến hoạt động của phòng (phần mềm quản lý NH đề, trộn đề thi,..)

II- Chuyên viên - cán bộ

Họ tên: Huỳnh Thị Mỹ Ngọc

Email:huynhthimyngoc@agvc.edu.vn

Phụ trách: Cán bộ khảo thí 1, phụ trách đề thi

- Quản lý ngân hàng đề thi hết môn của nhà trường, đề xuất bổ sung, điều chỉnh bộ đề.

- Kiểm tra tính hợp lệ của đề thi và đáp án / hướng dẫn chấm thi (đánh mã số, hình thức, thời gian làm bài, số câu,...). Bảo quản đề trong quá trình tổ chức thi.

- Kết hợp với Cán bộ Khảo thí 2 sao in và cho vào Túi đựng đề thi theo danh sách thí sinh dự thi.

- Tổng hợp, báo cáo các phát sinh về ngân hàng đề thi sau mỗi kỳ thi.

- Tham gia công tác Khảo thí.

anh tin bai

Họ tên: Ngô Thị Tím

Email: ngothitim@agvc.edu.vn

Phụ trách: (Cán bộ khảo thí 2), công tác thi

- Nghiên cứu và đề xuất Quy trình tổ chức thi, Lập Kế hoạch kỳ thi, lịch thi.

- Theo dõi tiến độ đào tạo các Khoa;

- Ước lượng và dự đoán nhân sự, cơ sở vật chất, vật tư, biểu mẫu,... liên quan đến kỳ thi.

- Phụ trách phần mềm quản lý điểm số; Tiếp nhận các trường hợp khiếu nại liên quan khảo thí.

- Cấp bảng điểm cho HSSV khi có yêu cầu.

G:\14. Phòng Khảo thí-ĐBCL\đề nghị\Thông tin WEb site\Kim Tú.jpg

Họ tên: Trương Thị Kim Tú

Email: truongthikimtu@agvc.edu.vn

Phụ trách: (Cán bộ khảo thí 3), công tác thi

- Tổng hợp biểu mẫu, Thống kê chế độ coi chấm thi, báo cáo tổng kết các đợt thi. Lưu trữ hồ sơ tổ chức thi.

- Tổng hợp danh sách thí sinh dự thi của các Khoa; Thống kê các yếu tố liên quan đến kỳ thi: Sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi, ngân hàng đề thi, văn phòng phẩm, ...., cán bộ coi thi.

- Kết hợp với Cán bộ Khảo thí khác nhập điểm vào hệ thống.

- Tham gia công tác Khảo thí.

G:\14. Phòng Khảo thí-ĐBCL\đề nghị\Thông tin WEb site\Như Ngọc.jpg

Họ tên: Phạm Như Ngọc

Email: phamnhungoc@agvc.edu.vn

Phụ trách: Cán bộ khảo thí 4, công tác thi

- Kiểm tra máy tính, hệ thống mạng, cơ sở vật chất liên quan đến kỳ thi.

- Tổng hợp và thống kê các chủng loại và số lượng biểu mẫu / văn phòng phẩm còn sử dụng được đầu mỗi học kỳ; Đề xuất thay đổi / bổ sung số lượng biểu mẫu / văn phòng phẩm để sẵn sàng đáp ứng kỳ thi.

- Bố trí và thu hồi máy móc, thiết bị; kiểm tra tình trạng hoạt động sau mỗi buổi thi.

- Xử lý phách cho mỗi bài thi.Giao, nhận bài thi cho giảng viên.

- Quản lý kết quả thi theo quy định hiện hành.

- Kết hợp với Cán bộ Khảo thí khác nhập điểm vào hệ thống.

- Tham gia công tác Khảo thí.

   

Họ tên: Phan Thị Thanh Xuân

Email: phanthithanhxuan@agvc.edu.vn

Phụ trách: Cán bộ Khảo thí (Phụ trách đề thi và tổ chức thi trực tuyến) và hỗ trợ công tác Đảm bảo chất lượng

- Quản lý, theo dõi phần mềm quản lý NH đề thi trên hệ thống LMS. Lưu trữ bảo quản đề trên hệ thống.

- Tổ chức thi trực tiếp trên máy tính.

- Xử lý phách, giao, nhận bài thi cho giảng viên.

- Theo dõi, hướng dẫn vận hành hệ thống ĐBCL, công tác tự đánh giá, thực hiện MTCL các đơn vị.

- Phối hợp tổ chức lấy ý kiến phản hồi và báo cáo kết quả của các bên có liên quan (HSSV, cựu HSSV, CBGV và nhà tuyển dụng);

- Phụ trách công tác hành chính - tổng hợp của Phòng.

- Thống kê số lượng đề thi; Phân tích, đánh giá đặc thù các môn học để đề xuất thi trắc nghiệm. Tổng hợp, báo cáo các phát sinh về ngân hàng đề thi sau mỗi kỳ thi.

- Thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh nếu có sự phân công của Trưởng, Phó Phòng KT-ĐBCL.

IV- Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 02963. 855.711

- Email: phongktdbcl.caodangnghag@agvc.edu.vn  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 157
  • Trong tháng: 39 468
  • Tất cả: 1826727