Sự kiện
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

I- Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng.

– Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi hằng năm.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính;

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả, đúng chế độ, đúng qui định.

2. Nhiệm vụ

– Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hằng năm, nhiều năm

– Tham mưu việc thay đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về quản lý tài chính khác

– Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm

– Tổ chức thực hiện dự toán hằng năm và các khoản thu chi khác theo chỉ đạo Hiệu trưởng

– Thực hiện dự toán chi các khoản chi theo đúng chế độ, qui định; các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán.

– Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao.

– Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính.

– Tham gia chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

– Bảo đảm an toàn thu, chi quỹ tiền mặt.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch thu, chi ngân sách theo qui định với Kho bạc.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại .

– Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định

– Thực hiện đầy đủ công tác kế toán theo qui định Nhà nước

– Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định Nhà nước.

– Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến tài chính theo sự phân công của Hiệu trưởng